Календарь событий

25 октября 2021

Коронавирус ауруугъа къажау жангы мадарла тохташдырыладыла

Эпидемиология хал осалдан-осал бара баргъаны бла байламлы КъМР-ни Башчысы Казбек Коков коронавирус ауруугъа къажау жангы мадарла кийириуню юсюнден указгъа къол салгъанды. Ол 27 октябрьден башлап кючюне киреди.

Пандемиягъа да къарамай, аграрчыла къыстау къармашадыла

Кёп болмай КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда Масим Панаговну башчылыгъы бла ведомствону жамауат советини кенгеши болгъанды.

Деменгили къауумдан эди ол

Батчаланы Шахмырзаны жашы Исмайылны кесин танымагъанма, алай «Заман» («Коммунизмге жол») газетде ишлеп тургъан Ностуланы Магометден, Къулбайланы Алийден, Теммоланы Мухадинден хапарын эшитип тургъанма. Юй бийчеси Шахийдат да редакцияда кёп жылланы ишлегенди, пенсиягъа да ма мындан чыкъгъанды. Ол да айтыучу эди баш иесини хапарын.

Бир жанында киши да къалмазча

Озгъан ыйыкъда Россейде Халкъны санын жазыу кампания башланнганды. Бу жол ол алгъыннгыладан иги да башхады эм кёплеге бу жумушну кеслерини телефонларындан окъуна тындырыргъа онг береди.

Ата-аналадан энчи контрольну излегендиле

Огъары Жемтала элни орта школунда, ата-аналаны жыйып, Интернетден чыгъаргъа боллукъ къоркъуулу кезиулени сюзюу бардырылгъанды. Ол тюбешиуге Черек районну билим бериу эм жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясыны таматасы Безюланы Ахмат, РФ-ни Ич ишле министерствосуну Черек райондагъы ОМВД-ны таматасыны орунбасары Аслан Озермегов эм дагъыда башха жууаплы структураланы келечилери къатышхандыла.

Болумну сюзгендиле

Озгъан ыйыкъда Чегем районну администрациясыны башчысы Юра Борсов эллени таматалары эм тийишли структураланы келечилери бла тюбешгенди. Анда районда COVID-19 бла байламлы эпидемиология болумну сюзгендиле.

Тукъумдан, ата-анадан келген хунер

Дунияда хар адамны жюреги сюйген, жаны кибик кёрген заты болмай къалмайды. Батчаланы  Аминатха уа ол – музыкады, аны фортепианосуду. Аминат Алиевна Нальчикде биринчи номерли Искусстволаны школуну директоруну окъуу иш жаны бла орунбасарыды.

Басхан ауузу. Орусбийлары. Минги тау

Дуглас Фрешфильд «Кавказны илму жаны бла тинтиу» деген ишинде Бахсан ауузну, Минги таугъа жолоучулугъуну юсюнден да жазгъанды. Жазманы малкъар тилге кёчюрген Улакъланы Борис, аны басмада туура этиуде, хазырлауда уа жазыучу Шауаланы Хасан мындагъы информацияны таулуланы тарыхында магъаналылыгъын ангылап, материалны туура этиуге уллу къыйын салгъандыла, алгъын белгилегенибизча.