Календарь событий

22 октября 2021

Ал жанында – сабийли юйюрлени къолайлыкъларын игилендириу

Бу кюнледе КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эмда саулукъ сакълау жаны бла комитетини уллу жыйылыуу болгъанды. Анда сёз сабийли юйюрлени къолайларын игилендириуню юсюнден баргъанды. Анга КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасарлары Жанатайланы Салим бла Мурат Карданов, КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну Парламентде бла сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, социал къоруулауну органларыны, КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палатаны келечилери да къатышхандыла.

Бызынгы бла бызынгылыла эрттегили жазмалада

Дуглас Фрешфильд кесинин заманында «Кавказны илму жаны бла тинтиу» деген магъаналы ишинде таулуланы юсюнден кёп ариу сёз жазгъанын билебиз. Алгъыннгы номерде биз аны Лондонда 1902 жылда басмаланнган ол экитомлукъ китабындан юзюкню чыгъаргъанбыз (Малкъар бла малкъарлыла). Жазманы малкъар тилге кёчюрген иши ючюн Улакъланы Борисге, аны басмада туура этиуде, хазырлауда уа жазыучу Шауаланы Хасанны къыйынына энтта бир кере ыспас эте, бу жол Фрешфильдни Бызынгы бла бызынгылыланы юсюнден жазгъанын басмалайбыз.

Жигитликни бла чёрчекликни оюнлары

Гепсоркъа

«Гепсоркъа» жигитликлери болгъанланы оюну болгъанды. Ол къалай ойналгъанын билгенни бюгюнлюкде хазна тапхын. Жорукълары уа аны былайдыла. Жагъалары бийик болгъан сууну юсю бла иничке агъачны аудуруп салгъандыла. Аны узунлугъу бек аздан 10 метр болургъа керекди. Сора ол баргъан суугъа кетерге къоркъмагъан жашла жыйылып, эришиу башланнганды. Ала къолларына мужураны алып, бир жагъадан бирсине ётгендиле.

Пандемияны кезиуюнде бушуулагъа, жыйылыу эм аны палахы

Заман тюрленсе, адетле, тёреле да алгъынча къалмайдыла. Жашау кёргюзтеди: хар зат да тюрленеди бу дунияда. Болсада ызны-къылыкъны мурдору озгъан ёмюрледен келеди. Ата-бабаларыбыз бла байламлыгъыбыз тас этилмегенди.

Чеклениуле кийирилген сагъатда бизнесни къайгъысын эте

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияда бу кюнледе бардырылгъан жыйылыуда коронавирус ауруугъа къажау мадарланы, чеклениуле кийирилген кезиуде предпринимательлеге не бла билеклик этерге боллугъуну юсюнден ушакъ баргъанды. Анга саулай къыралдан жюзден артыкъ адам къатышханды, ол санда организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Юлия Пархоменко да, деп билдиргендиле регионда бёлюмню пресс-службасындан.