Календарь событий

26 октября 2021

Татьяна Егорова Европа Советни жер-жерли эмда регион властьларыны конгрессини ишине къатышады

Бу кюнледе Страсбургда Европа Советни жер-жерли эмда регион властьларыны конгрессини 41-чи пленар сессиясы барады. Анга Россей Федерацияны делегациясы, ол санда КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова да, къатышадыла.

Тохташдырылгъан буйрукъла, салыннган чекле къалай сакъланнганларына контрольну кючлендириу изленнгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъарда Коронавирус инфекциягъа къажау мадарланы толтуруу эмда аны жайыла барыуун тыйыу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды.

Ал жанында - Шимал Кавказны регионларын экономика жаны бла айнытыуну хайырлы амалларын табыу

Казбек Коков Шимал-Кавказ федерал округну регионларыны экономикаларын айнытыуну амалларын жарашдырыугъа аталгъан кезиулю кенгешге къатышханды. Аны Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новак бардыргъанды.

Жыйылыуда белгили этмей ишлеуню азайтыу эм урунуу байламлыкъланы ачыкълау ведомствола аралы комиссияны борчларына къаралгъанды

Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка СКФО-да Белгили этмей ишлеуню азайтыу эм урунуу байламлыкъланы ачыкълау ведомствола аралы комиссияны биринчи жыйылыуун бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Илмуда, жарыкъландырыуда да - ал сатырда

Къачан да миллетибиз деп айтдыргъан, бирсилеге тенг болгъанлары бла чекленмей, ал сатырда таукел баралгъан жашларыбыз бла къызларыбыз ёхтемлигибиздиле. Ала илмуда, медицинада, билим бериуде, бирси бёлюмледе да жетишимли уруна, тамблагъы кюнюбюзге ышанмакълыкъны бютюн кючлейдиле.

КЪУЛБАЙЛАНЫ ЖАШЛАРЫ

Туугъан жерибизге къоркъуу тюшгенде, къыралыбызны хазна къалмай битеу эр кишилери къолгъа сауут алгъан эдиле. Фашист Германия бла урушха адамы къатышмагъан, баям, бир тукъум да, бир юйюр да болмагъанды. Мени туугъан элимде, Къашхатауда, экишер, ючюшер, тёртюшер жашлары фронтха кетген юйюрле бар эдиле.