Календарь событий

18 октября 2021

«Ол миллетле аралы келишиулюкню кючлендириуге, къыралыбызны бирлигин сакълаугъа энчи юлюш къошханды»

Къабарты-Малкъарны жамауатыны Валерий Коков туугъанлы 80-жыллыгъына аталгъан жыйылыуун башлай, РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Россейни Башчысы Владимир Путинни алгъышлау телеграммасын окъугъанды. Анда былай айтылады:

«Республика Валерий Коков салгъан ыздан таймай барлыгъына ийнанама»

Бюгюн Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Коковну Нальчикде къырал аграр университетни аллында орналгъан эсгертмесине гюлле салыу болгъанды. Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни таматасы Темрезланы Рашид, РФ-ни Къоркъуусузлукъ Советини Секретарыны орунбасары Юрий Коков, сенатор Арсен Каноков, Парламентни депутатлары, муниципал районланы бла шахарланы башчылары къатышхандыла.

Социал-экономика, жамауат-политика айныуну онгларына къарагъандыла

Тюнене Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Дууа тутхандыла, гюлле салгъандыла

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

Бахсанда КъМР-ни биринчи Президентине эсгертме ачылгъанды

Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элини Маданият къаласыны аллында белгили совет, россей къырал эмда политика къуллукъчу Валерий Мухамедович Коковха эсгертме салыннганды. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

Гитчелени жоллада ачыгъанларыны сылтауларын эмда аланы сакълауну амалларын сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

Инстаграмда газетибизни окъугъанланы асламлыгъы къууандырады

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

Нальчик шахар эки кюннге гюл айрыкамы болгъанды

Нальчикде Гюллени тёрели фестивалы шабат эм ыйых кюнледе Келишиулюкню майданында бардырылгъанды. Анда гюлле, къургъакъсытылгъан гюл къысымла, юйде эм бахчада ёсдюрюлген битимле, эсде къаллыкъ саугъачыкъла сатып алыргъа, тюрлю-тюрлю гюллени аллында суратха тюшерге онг болгъанды.

Аталадан къалгъан акъыл сёзле

Окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет бересе. Ала кёп ёмюрлени ичинде къурала, тёлюден-тёлюге кёче, жангылары да къошула, бюгюнлюкге дери жетгендиле.

Жууукъ заманда сегиз тау-лыжа трасса ишленирикди

Россейни Къырал баш экспертиза управлениясы жылны узуну ишлеген «Эльбрус» турист-рекреация комплексде сегиз жангы тау-лыжа трасса салыргъа эркинлик бергенди. Аны юсюнден ведомствону сайтында билдириледи.  

Комбинатны ток бла жалчытыргъа - 213 миллиондан аслам сом

Белгилисича, Тырныауузда вольфрам-молибден къазгъан комбинат 2023 жылгъа ишлеп башларча инвестициялы проект къабыл этилгенди. Аны бла байламлы энди объектни энергокюч бла жалчытырча къыстау мадар этиледи. Бу жаны бла комплекс халда тийишли ишлени «Россети Шимал Кавказ» Каббалкэнерго» компания бардырады.  

Пушкин окъугъан белгили юй

1811 жылда 19 октябрьде Россейде Царское село деген ариу, жашил жерчикде (бусагъатда Ленинград областьда Пушкин шахар) окъуу юй - лицей ачылгъанды. Анга деп, Екатерина патчахны дворецини бир кесегин бёлгендиле. Александр I, патчах тахтагъа олтургъанлай, Россейде кёп затны тюрлендирирге излегенди. Царскосельский лицей да аны ол жангылыкъларындан бири эди.