Календарь событий

15 октября 2021

Полициячылагъа – жангы мекям, махтау да

Полициячылагъа – жангы мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни МВД-сыны СКФО-да Баш управлениясыны таматасы полицияны генерал-полковниги Сергей Бачурин бла бирге Россейни МВД-сыны Май эмда Прохладный районлада бёлюмлерини жангы мекямларыны ачылыуларына къатышхандыла. Къууанчха дагъыда КъМР-де ич ишлени министри полицияны генерал-майору Василий Павлов, муниципал районланы администрацияларыны башчылары, право низамны сакълагъан органлада къуллукъ этгенле эмда бу структураны ветеранлары келгендиле.  

Билимли эм уста специалистлени хазырлауда жетишимлерине – бийик багъа

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Алим советини вузну 40-жыллыгъына аталгъан уллу жыйылыууна къатышханды.

Айранны къарачай-малкъар халкъны айырма ашыны – тарых шартлары

Буруннгу заманладан бери къарачайлыла бла малкъарлыла малчылыкъ бла дайым кюрешгенлей келедиле. Аны себепли миллетибизни жашауунда сют аслам жер алады. Анда бизни саныбызгъа, чархыбызгъа жарагъан хайырлы затла бардыла.  

Белгили академик И.П. Павлов да чертгенди ол шартны: «Сют табийгъатны кеси жарашдыргъан бек сейирлик, татымлы ашларындан бириди», - дегенди ол. Таулула акъ суусундан кёп тюрлю аш этедиле. Бизни бюгюннгю хапарыбыз гыпы айранны (кефир) бла жууурт айранны (йогурт) юслеринден боллукъду.

Айырмалылагъа – даражалы грамотала

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда 2021 жылда «Финансла жаны бла окъуулулукъну онлайн-дерслери» деген проектни жашауда бардыра, анга тири къатышхан школ директорланы, устазланы, билим бериу управленияланы келечилерин Россейни Банкыны бизни республикада бёлюмюню грамоталары бла саугъалау къууанчлы халда озгъанды. Сагъынылгъан проектни жаз башындагъы сессиясына КъМР-ни битеулю билим берген махкемелерини саулай да 100 проценти къошулгъанды. ЮФО-да эмда СКФО-да бу кёрюмдю эм бийикге саналгъанды.

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Тас болгъанланы терк табаргъа телефонла болушурукъдула

«Оператив-излеу ишни юсюнден Федерал законну 8-чи статьясына кийирилген тюзетиуле быйыл 12 июльда кючлерине киргендиле, деп билдиредиле Май районну прокуратурасындан. Алагъа кёре  тас болгъан адамланы телефонлары къалайда болгъанларыны юсюнден шартланы мобиль оператордан сюдню оноуу болмай алыргъа эркин этиледи. Анга излеуню бардыргъан органны башчыларындан бирини бегими да тамамлыкъ этерикди.

Сюймеклик жашагъан жерде байлыкъ, ырахатлыкъ да кеслери алларына жаратылырла

Адамны жашауунда юйюр къурау уллу да, магъаналы да жерни алады. Нек дегенде ол кюнден башлап юйюрленнгенлени жашаулары жангы ызгъа бурулады, ала жангы жашау къурап, ахшы муратларына жетерге итинедиле. Бизни къарачай-малкъар халкъда да, башхаладача, жаш адамланы бирге болууларына уллу къууанч бла тюбейдиле.

Къумукъланы Магомет: «Итиниу болмаса, халкъыбызны тамбласы жарсыулуду»

Халкъыбызда угъай, саулай республикада да фахмулу жаш адамладан бирине мен режиссёр Къумукъланы Магометни санайма. Аны алайлыгъына кёпле да шагъатлыкъ этерге хазырдыла.  Аны усталыгъын бла фахмулугъун биз ол жыл сайын алдыргъан тюрлю-тюрлю фильмледе кёребиз. Режиссер 2016 жылда «Любовь не за горами» деген суратлау, ызы бла «Бичакъ», «Юй» деген документли фильмлери эм «Минги тау» деген къысха метражлы фильми бла къууандыргъанды. Кёп болмай ол къарачай атны юсюнден «Крылья горца» деген аламат фильм да чыгъаргъанды. Аны бла ушагъыбыз да керти да магъаналы, кюн сайын эс бёлюрге тийишли затланы юслеринден эм алагъа жангы кёзден къараргъа чакъырыуну юсюнден болгъанды.