Календарь событий

24 октября 2021

«Тилибиз тас болса, кимге санарыкъбыз кесибизни?»

Алгъын тау элге барсанг, абадан адамларыбызны ана тилибизде шатык сёлешгенлерине сагъатла бла тынгылап турлугъун келе эди. Арт бир ненча жылны ичинде уа ёсюп келген тёлю угъай да, уллай­гъанла окъуна таучасын, орусчасын да чалдырып сёлешедиле. Ол а бек жарсыулу шартды.