Календарь событий

21 октября 2021

Суу бла жалчытыугъа – эки миллиард сомдан аслам

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъан жыйылыууна къатышханды. Анда ол  бек уллу инфраструктура проектге – Бахсанда 77 километрни тутхан суу ызны тартыугъа –  федерал бюджетден кредит берилирча этгенди. Регион ол жумушха 2,1 миллиард сом аллыкъды. Проектни битеу багъасы уа 2,6 миллиард сомду. Аны 2022-2023 жыллада ишлеп бошаргъа белгиленеди.

Прокуратура ангылатады

20 эмда 45 жыл толгъанла россейли паспортларын алышындырыргъа борчлудула. Алай ала жангы паспортла алгъынчы, эскилерин 90 кюннге дери жюрютюрге эркиндиле.

Хунери ишинде кёрюннген

«Шуёхлукъ» альманахны бетлеринде Чегем  ауузуну эллерини жашауларына бла мюлк таматаларыны ишлерине жораланнган кезиулю очерк Байсолтанов атлы колхозну сют-товар фермасыны таматасы Таппасханланы Наурузну юсюнденди. Автор Къулийланы Хусейди. Узакъ 1973 жылдан бериу жазыу тилибизде жорукъла иги да тюрленнгенлери себепли, очеркни жангыдан хазырларгъа тюшгенди.

Уручу терк табылгъанды

Алгъаракълада Россейни МВД-ны Черек районда бёлюмюне Огъары Малкъардан тиширыу келип, элде кафелени биринде аны сегиз минг сом тургъан телефонун урлагъанларыны юсюнден билдиргенди.

Жангыртылгъан жол бютюнда чыдамлы боллукъду

Огъары эмда Тёбен Курп эллеге элтген жолгъа ремонт барады. Аны узунлугъу алты километр чакълыды. Жангыртыу ишле «Къоркъуусузлу эмда тап автомашина жолла» деген миллет проектни хайырындан бардырыладыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

Урлугъуна кёре – тирлик

Быйылгъы кюз жауунлу болгъанына да къарамай, аграрийле кюзлюклени урлукъларын себиу ишни андан ары бардырадыла. Республиканы Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, быйыл кюзлюкле ёсдюрюллюк сабанланы ёлчеми былтырдан башха боллукъ тюйюлдю – ол 73,2 минг гектарды. Ол санда кюзлюк будай – 57630, арпа – 9036, рапс – 5530 эмда горчица – 1000 гектарны аллыкъдыла.

«Дерслерими бюгюн да тюшюмде кёреме»

Шабатукъланы Нальдюз, Къужонланы Алихажини къызы, быйыл Устазланы кюнюнде кесини профессионал байрамы бла бирге туугъан кюнюн белгилегенди. Андан сора да, биринчи кере школда ишине ол бешинчи октябрьде чыкъгъанды, директор да ол кюн болгъан эди.  

Тазалыкъ аллергияны къарыусузландырады

Аллергиядан къыйналгъанланы саны жылдан-жылгъа кёп болуп барады. Андан къорууланыр амалланы юсюнден КъМР-ни аллергия арасыны аллергологу Мадина Шогенова бла ушакъ этгенбиз.

Прокуратура ангылатады

Быйыл 1 сентябрьден башлап урунуу китапчыкъланы жюрютюуню жангы жорукълары кючлерине киргендиле.

Россей Федерацияны 2021 жылда 24 июльда чыгъарылгъан 1250-чи номерли бегимине кёре жангы урунуу китапчыкъла 2023 жылны 1 январындан жюрютюлюп башланырыкъдыла. Аны бла бирге ишчилени алгъыннгы урунуу китапчыкълары да кертиге саналадыла, аланы алышындырыргъа керек тюйюлдю. Урунуу китапчыкъланы иш бериучюледе болгъан алгъыннгы бланклары бла вкладышланы да тыйгъычсыз хайырланылыргъа боллукъдула, аланы болжалларына чек салынмайды.