Календарь событий

09 октября 2021

Сыйлы ветеранны хурметин кёре

Уллу Ата журт урушну ветераны, Черек муниципал районну сыйлы инсаны Улбашланы Чокканы жашы Хусей жашагъан юйню къабыргъасына аны аты жазылгъан эсгертиу мермер къаннга орнатылгъанды. Бу ишни районну ветеранларыны совети, Сауутланнган кючлени запасдагъы офицерлерини  «Мегапир»  Миллет ассоциациясы тамамлагъандыла.

Душманнга нефтьге жууукъ келирге окъуна онг берилмегенди

1942 жылда совет аскер башчыла бир ненча жангылыч этгендиле. Уруш башланнган кезиуде Москваны, Елецни, Ростовну къоруулауда жетишимлеге асыры бек базынып, немисли аскерле къышда къазауат бардырыргъа хазыр тюйюлдюле деп, аланы кючлерине терс багъа берген эдиле. 

Айырмалыла халкъла аралы эришиулеге къатышырыкъдыла

Бу кюнледе  Нальчикде  «Къурулушчу»,   гуманитар-техника, «Призвание», женгил промышленность, автомобиль-жол колледжледе эмда  Къабарты-Малкъар къырал университетде да  «Ворлдкиллс Россия»  союзну  «Жаш профессионалла»  деген  бешинчи  регионла аралы чемпионаты   бардырылгъанды. 

Мелиорацияны айнытыугъа танг себеплик

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйылгъы жыл башланнганлы   «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» регион эм  «Халкъла аралы  кооперация эм экспорт»  миллет проектлеге  кёре  республиканы эл мюлк чыгъарыучулары  жауун халда суу сугъаргъан  41 машина алгъандыла. Аны себеплиги бла  4,1 минг гектар чакълы жерде мелиорацияны  хайырланырча болгъанды.