Календарь событий

31 октября 2021

Жарыкъ, мудах да сагъышла жашагъан поэзия тизгинле

Бу кюнледе Тырныауузда «Эдем» атлы поэзия кафеде Алибекланы Мустафаны къызы Моллаланы Заретаны «Быть собой» деген аты бла чыкъгъан жангы китабы бла окъуучуланы шагъырей этиу тюбешиу баргъанды.

Шайырны ёлюмсюз назмулары бюгюн да кёллендиредиле

Хар замандача, октябрьде Малкъар халкъны политика репрессияланы кезиулеринде жоюлгъанларына аталгъан мемориалда «Пока нам хватит силы быть людьми, Мы на земле останемся народом» деген аты бла Мечиланы Кязимни назмуларын окъуу баргъанды. Анга, къысха айтханда, «Кязимни окъуулары» деп аталып къалгъанды Уллу поэтлерибизни акъылман оюмларын эсде тутарча, аллай проектни тарыхчы, жамауат адамы, «Къайсыннга жюз атлам» атлы культура фондну председатели Тетууланы Хадис башлагъан эди иги кесек жыл мындан алгъа. Насыпха, бюгюнледе ол кюч ала барады.

Игиликни аманлыкъдан, азатлыкъны тарлыкъдан айыргъан дерсле

Быйыл 1 ноябрьде бизни республикада профессионал Орус драма театр ачылгъанлы 85 жыл болады.