Календарь событий

16 октября 2021

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.

Анга Къая деп атагъандыла…

Суратдагъы эр киши Кёнделенде белгили революционер Жеттеланы Шишкону жашы Исмайылды. Ол онтогъузунчу ёмюрню аягъында туугъанды. Аны таныгъанла, хапарын эшитгенле айтханнга кёре, бек къарыулу адам болгъанды.

Биринчи режиссёрубузну юсюнден

Кёп болмай басмадан «Рамазан Геляев: В жизни и на сцене» деген китап чыкъгъанды. 

Биринчи профессионал малкъар режиссёрну эм драматургну юсюнден китапны журналист эм театр кесаматчы Сараккуланы Асият хазырлагъанды. Аны жарашдырыу Геля улуну 105-жыллыгъына эм аны «Къанлы той» деген пьесасы сахнада салыннганлы 85 жыл толгъанына жораланнганды. 

Ётгюрлюгю бла айырмалы болгъан, битеу миллет хурмет этген башчы

Валерий Мухамедовични мен 40 жылдан аслам заманны таныгъанма. Къадарны буюрууу бла биз университетни бошагъандан сора, бир ауукъ заманны бир жерде ишлегенбиз – ол Эл мюлк министерствода, мен а – комсомолну обкомунда. 

Солуу бахча элге къууат къошханды

Тюнене Жанхотияда  «Шахар тийрени жангы мардалагъа кёре игилендириу» федерал проектге эм «Жашау журтла бла шахар болум» миллет проектге кёре ишленнген жангы скверни къууанчлы халда  ачылыуу болгъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Артур Балкизов эм элни ветеран советини таматасы Байзуллаланы Мусса да къатышхандыла.