Календарь событий

05 октября 2021

Жетишимли къауум

Бу кюнледе Псыгансу элде кикбоксингден кезиулю ачыкъ эришиуле ётгендиле.

Алты майдал бла къайтхандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре бу кюнледе Элиста шахарда  грек-рим тутушуудан Совет Союзну Жигити генерал-полковник О.И. Городовиковну хурметине жораланнган  Битеуроссей эришиуле ётгендиле.

Психология бла билим бериуню юсюнден сёлешиннгенди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрусда илму-излем арасында «Психология бла билим бериу: сынам, къыйматлылыкъ эм жангычылыкъла» деген ючюнчю бетеуроссей  форум ётгенди. Ол очно эм заочно халда баргъанды. Анга Россейден, Белоруссиядан, Молдавиядан, Германиядан, Испаниядан вузла бла колледжлени преподавательлери, школланы устазлары, алимле, аспирантла, магистрантла эм  студентле да къатышхандыла.  

Терек бахчалыкъгъа - аслам эс

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл республикада  терк айныгъан терек бахчалыкълагъа энтта да 1,5 минг гектар чакълы къошуллукъду.  

«Бу жашауда жазыучу хар затны билирге, кеси кёзю бла кёрюрге тийишлиди, ол болумланы арасында болургъа да»

Шауаланы Хасан бюгюннгю адабиятда фахмулу, айтхылы, энчи кёз къарамы, уллу жашау сынауу болгъан, энчи хатлы прозачыларыбызданды. Окъуучула Шауа улуну бек сюедиле, аны къаламындан чыкъгъан затланы излейдиле, окъуйдула, кесин да, бизни Хасан деп, ийнакълап ариу кёредиле. Алай болмай да амалы жокъду. Нек дегенде аны чыгъармалары мен таулума деген инсаннга бек жууукъдула, аланы темалары уа сау Малкъарны, аны тарыхын, маданиятын, тамблагъы кюнюн толу ачыкълайдыла.

Эллилеге ахшы себеплик

Жолланы къоркъуусуз эмда качестволу этиу къурулушчуланы баш борчларыды. Ол  жаны бла ахшы ишле  миллет проектге тийишлиликде тамамланадыла.  Алай бла Элбрус эмда Бахсан районлада жашагъанла ол проектни хайырлылыгъын кёредиле.

Казбек Коков Адыгея Республика къуралгъанлы 30 жыл болгъаны бла байламлы Мурат Кумпиловну алгъышлагъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков кесини коллегасын Адыгея Республиканы Башчысын Мурат Кумпиловну эмда Адыгеяда жашагъанланы республика къуралгъаны бла алгъышлагъанды.   

«Жюрегими теренинден регионну Башчысын Мурат Каральбиевич Кумпиловну эм Адыгеяда жашагъанланы белгилерча кюн бла-республика къуралгъанлы 30 жыл толгъаны бла алгъышлайма. Бу байрам Адыгеяны кеси алына Россей Федерацияны толу эркинликли келечиси болгъаны бла байламлы ётген жолун кёргюзтеди», - деп жазгъанды Казбек Коков Инстаграмны кесини энчи бетинде.

«Кюн шахар» Россейни медицина вузларына иги окъуучуланы хазырлайды

Белгили RAEX деген рейтинг агентство билдиргенине кёре, ала жыл сайын школну бошагъанланы белгили россейли вузлагъа окъургъа киргенлерин тинтедиле, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны  бла  министерствосуну  сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясы медицина вузлагъа тынгылы абитуриентлени хазырлауу бла Россейни эм иги школларыны санына киргенди.

Россей кинону, театр сахнаны да жарыкъ жулдузу

Олег Валерианович Басилашвили россей кино искусствода къараучула бек сюйген актерладан бириди. Аны жашау жолу да сейирди.