Календарь событий

01 октября 2021

Шимал Кавказда тау туризмни къоркъуусузлукъ амалларына къаралгъанды

Шимал-Кавказ федерал округда Россей Федерацияны Президентини толу эркинликли келечиси Юрий Чайка председательлик этген кенгешге Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла къатышханды. Анда Шимал Кавказда тау туризмни къоркъуусузлукъ жаны бла игилендириу соруула сюзюлгендиле. 

Тюнене Казбек Коков ишге тёрели халда чыкъгъанды. Тёрт кере этилген ПЦР-тинтиу регионну Башчысында коронавирус болмагъанын кёргюзтгенди. Июньда республиканы таматасы коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау дарманны салдыртыуну толу курсун ётгенди. 

«Ол кезиулю миллет интеллигенция культураны жангы даражагъа чыгъаргъанды»

КъМР-ни жюзжыллыгъына

Кавказны халкълары Россейге къошулгъанлары бла регионда уллу тюрлениуле башланнгандыла: административ, политика, сюд, культура, билим бериу, илму, интеллигенцияны хазырлау эм башха сфералада да. Къазауатдан сора башланнган жангычылыкъланы юслеринден биз РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны гуманитар тинтиулени институтуну этнология бёлюмюню башчысы, тамата илму къуллукъчу, тарых илмуланы кандидаты, доцент Дмитрий Прасолов бла ушакъ бардыргъанбыз.

«Бизни Жаратханны жумушакълыгъындан умут юзмегиз»

Къыяма кюнню, къабырны азатларындан къоркъмагъан муслийман болмаз, баям. Алай аладан къорууланыуну онглары бармыдыла? Къаллай жумушла сакъларыкъдыла жаханимни отундан? Аны юсюнден «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:  

Къабарты-Малкъарда алтын чыгъарылгъан уллу жер тинтиледи

«Хазнала жаны бла къырал комиссияны оноууна кёре федерал магъаданланы фондуна кирген Б. К. Михайлов атлы чыгъарылгъан жерде 87 719 килограмм ёлчемде С1+С2 категорялы магъадан алтын байлыкъла къабыл кёрюлгендиле эм къырал эсепге салыннгандыла», - деп айтылады Росгеологияны сайтында.

Республикада миллет проектлени жашауда бардырылыуларына къаралгъанды

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарда ишчи жолоучулукъда болгъанды. Аны чегинде  регионда миллет проектлени бардырылыу бла байламлы кенгешни къурагъанды.