Календарь событий

10 октября 2021

Къармашхан – амал табады

Абадан тёлю биз  сукъланып къарайбыз озгъан жыллагъа. Эллерибизде колхозла, совхозла болгъан кезиулеге. Ара мюлкде элни  кёбюсю жубана эди. Бир къаууму сабанлада будай, нартюх, башха мирзеу  ёсдюргендиле.  Сют-товар фермала, жылкъыла, къой сюрюуле бар эдиле. Алада да кёп эр киши, тиширыу уруннгандыла.  Дагъыда  механизаторла. Тракторчула кечеле бла сабанла сюргендиле. Иш кёп эди.  Эллилеге колхозлада иш табылгъанды.

Сайлагъан жолу – аны къууанчы эм ёхтемлиги

…Ариу жарыкъ кюн. Люба арбазда ойнайды. Таза, насыплы къарамы бла эшикге чыкъмагъан тенг къызларын излейди. Бир кесекден ала да чыгъадыла, бирча жыйрыкъла кийип, чачларына акъ тасмаланы эшип эм къолларына гюл къысымла алып, аналары бла къайры эсе да барадыла. Люба, кёз жашларын тыялмагъанлай, чабып юйге кирип, анасына: «Ала къайры барадыла?» -деп сорады. Анасы аланы школгъа тебирегенелерин, анда окъургъа, жазаргъа, санаргъа юйретгенлерин ангылатады.

Библиотекачы – ол усталыкъ тюйюлдю, къадарды

Къабарты-Малкъарда библиотека системаны къуралыуууна, айныууна да уллу юлюш къошхан, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Машукова Людмила, Кючюкланы Магометни къызы, бу кюнледе юбилейин белгилейди.