Календарь событий

30 сентября 2021

Эки элни жоллары тапландырылгъандыла

«Къоркъуусуз эмда качестволу жолла» миллет проект республикада  ючюнчю жыл бардырылады.  Быйыл Чегем районну  Нартан эмда Яникой эллерини  ара орамларын тапландырыу ишле ётгендиле.

Айтхылыкъ атчы

Алгъаракъдагъы жыллада-колхозла, совхозла болгъан заманланы эсгереме. Бюнюнлюкде ол кезиуле  жомакъладача къалгъандыла. Болсада ол тарыхыбызны бир бетиди.

Къонакъбайлыкъ кавказ халкъланы къанында

Бизни къыралда туризм бла байламлы бёлюм  бюгюнлюкде  тири айный барады, ол санда «Туризм эмда  къонакъбайлыкъ этиуню индустриясы» деген  жангы миллет проект бла да байламлы.

«Искусствону кючю бла жамауатны бирикдирирге излейбиз»

Бизни республикада Художниклени союзу ишин тири бардыргъан биригиуледен бириди. Анга шагъатлыкъны  музейлерибизде, башха культура аралада къуралгъан магъаналы кёрмючле этедиле. Союзну ишини юсюнден бизге аны правленини председатели Геннадий Темирканов хапарлайды.

 

Иги окъугъан сабийлеге ахча саугъала берилликдиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы битеуроссей эм регионла аралы школ олимпиадаланы хорлагъанлагъа премияла бериуню юсюнден буйрукъ чыгъаргъанды.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны ахча саугъаларын школчуланы араларында бардырылгъан битеуроссей олимпиаданы ахыр кезиуюнде юч алчы жерни алгъанла, окъуучуланы араларында битеуроссей олимпиаданы регион кезиуюн хорлагъан 48 окъуучу, ана тилле бла байламлы бардырылгъан республикалы олимпиадаланы хорлагъан 7 школчу эм битеу билим берген учреждениялада окъуучуланы хазырлагъан 56 устаз аллыкъдыла.

Къабарты-Малкъарда юйлеге жылыу берилип башланады

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну буюурууна кёре, шёндю болгъан эпидемиология болум бла эм адамаланы тилеклерин да эсге алып, 30 сентябрьден тебиреп, республикада  жылыу бериу кезиу башланады.

Регионну 2021-2022 жыллада кюз-къыш кезиуге хазырлыгъыны юсюнден паспортуна кёре, жашау-коммунал комплексге кирген мекямла комиссиялы къарауланы ётгендиле эм фатарлагъа, башха жерлеге да жылыуну берип башларгъа хазырдыла.