Календарь событий

07 октября 2021

«Жаш тёлюню тепсеу исскуствону жашырынлыкъларына тюшюндюрала эсем – насыплыма»

Жылла, адамла, къадарла… Жашау а тохтаусуз баргъанлай турады. Аны тирмен сууу кёплени алгъанды, алай бийик фахмулулукълары бла айырмалы инсанларыбыз а эсибизде жашагъанлай турадыла. Бюгюн биз да жашаууну асламысын халкъыны миллет тепсеулерин айнытхан, аны маданиятына уллу къошумчулукъ этген, КъМР- ни халкъ артисти, «Кабардинка» академиялы къырал тепсеу ансамбльни солисти, «Асса» сабий юлгюлю ансамбльни художестволу башчысы болуп тургъан Сотталаны Къаншауну сагъыныргъа сюйгенбиз.

Тилибизде эркин жюрютюлмеген сёзле

Багъана – мал такъгъан чыпын неда кёпюрню юсюне, мекямны башына салыннган, аркъауланы кётюрюп тургъан чигинжи. «Эгечден туугъан келсе, юйню ара  багъанасы къымылдар», - деп айтылады нарт сёзде

Коронавирус жукъгъан аурууну жайлыууна къажау чеклениу амалла кючленедиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы тийресинде коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна къажау чеклениу амалланы кючлендириуню юсюнден указгъа къол салгъанды. Указ 2021 жылда 11 октябрьде кючюне киреди.

Казбек Коков Къоркъуусузлукъ жаны бла координация кенгешни ишине къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къоркъуусузлукъ жаны бла координация кенгешни Пятигорскда Рф-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. Анда Шимал-Кавказ федерал округну регионларында миллет проектлени толтуруу къалай баргъанына къаралгъанды.

Къошакъ билим бериуге – аслам эс

Кёп болмай Нальчикни 4-чю номерли гимназиясында «Кванториум» сабий технопарк ачылгъанды. Ол бу жол мектепни мурдорунда биринчи ачылады, ары дери уа анга жаланда «Кюн шахарда» жюрюрге онг болгъанды.   

Бизнес бла кюреширге сюйгенлеге болушургъа алланып

Къабарты-Малкъарда бизнес бла кюреширге сюйгенлеге болушлукъ тапдырырча агротехнопарк бла женгил промышленностьну кластери къураллыкъды. Ол амал предпринимательлеге закон бла   ишлерча себеплик этерикди.

Кёкшуу ёсдюрюлген жерлеге дайым къошула барады

Быйыл Къабарты-Малкъарда кёкшуу ёсдюрюлген жерле 100 гектаргъа жетдирилгендиле. Былтыр а ол жаланда 56,5 гектарда битгенди. Аны баш сылтауларындан бирлери иги кесек тирлик бергениди. Сёз ючюн, орта эсеп бла алып айтханда, бир гектардан 160 центнер тирлик чыгъады.    

Жангы излемлеге келишеди, омакъды, ырахатлыды

Кёп болмай Терс-Къолда «Демография» миллет проектни чеклеринде къыралда бек бийик тау жерде орналгъан «Мечта» садик «Дирекция «Школа-2025» учреждение чыгъаргъан журналда  аллай сейир махкемелени тизмесине къошулгъанды. 

Кир-кипчикни башха-башха жыярча орунла сатып алыргъа ахча бёлюнюрюкдю

Къабарты-Малкъар 46 россейли субъектни санында кир-кипчикни башха-башха жыярча орунла сатып алыргъа 64 миллион сом чакълы аллыкъды. Тийишли бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

ЮЙЮРНЮ КЪАДАРЫ – МИЛЛЕТНИ КЪАДАРЫ

Кёнделенни къуралыууна, жамауат болуууна да къыйын салгъан тукъумладан бирлери Махийларыдыла. Ала Холамдан келгендиле ары. Аланы араларында юлгюге келтирирчала бардыла: Жанмырзаны, Муратны юйюрлери. Биринчини беш жашындан тёртюсюн таныгъанма да, аланы сюйюп эсгереме.