Календарь событий

12 октября 2021

Кир-кипчикни айырып жыяр амал болурча

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъан бегимге тийишлиликде кир-кипчикни айырып жыяргъа жараулу орунланы сатып алырча 46 регионнга битеу да бир миллиард сом берилликди.

Жангы тюрлениуле

Мардала, излемле да тюрленедиле

Май районну прокуратурасындан билдиргенлерича, быйыл биринчи сентябрьден башлап жукъгъан аурууладан сакъланыуну санитар-эпидемиология излемлери тюрленедиле, жангы жорукъла эмда мардала кийириледиле (Роспотребнадзорну «Жукъгъан аурууладан сакъланыуну санитар-эпидемиология жаны бла баш магъаналыгъа саналгъан излемлени юсюнден» 2021 жылда 27 сентябрьде чыгъарылгъан оноууна тийишлиликде).

Туристлени саны эки кереге кёбейгенди

Быйыл озгъан тогъуз айда Къабарты-Малкъарда 840 минг турист болгъандыла. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю.

Хайырланыучула ток бла сылтаусуз жалчытылынырча

Бир къауум кюнден «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияны келечилери Къабарты-Малкъарны электрокюч комплексин къыш сууукълагъа хазырлап бошарыкъдыла. Быйыл тийишли ишлени бардырыргъа 265,8 миллион сом берилликди. Бюгюнлюкде 112 миллион сом багъасына жумуш тамамланнганды.

Республикада «Пушкинская картаны» иелери тогъуз мингден артыкъ жаш адам болгъанды

Къабарты-Малкъарда тогъуз мингден артыкъ жаш адам «пушкинская карталаны» иелери болгъандыла эм энди ала маданият жыйылыулагъа бла тюбешиулеге хакъсыз къошулаллыкъдыла. «Пушкинская карта» программа РФ-ни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла 1 сентябрьден ишлеп башлагъанды, аны борчу жаш тёлюню арасында Россейни тёрели маданият къыйматларыны юсюнден билимни ёсдюрюудю.

Къырал экспертизаны баш управлениясы сегиз тау-лыжа трассаны къурулушларына ыразылыкъ бергенди

Россейни Главгосэкспертизасы жылны къайсы кезиуюнде да ишлеп тургъан «Эльбрус» турист-рекреация комплексни тийресинде сегиз тау-лыжа трассаны къурулушларын бардырыуну дурус кёргенди, - деп айтылады РФ-ни Къырал экспертизасыны баш управлениясыны сайтында басмаланнган билдириуде.

Ал жанында – террорчулукъдан сакъланыу эмда анга къажау кюрешни кючлендириу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны начальниги Сергей Воронин Терроризмге къажау миллет комитетни видеоконференция халда бардырылгъан жыйылыууна къатышхандыла. Ол Москвада Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында ётгенди. Анда Шимал Кавказда террорчулукъ къоркъуудан сакъланыуну эмда регионда терроризмге къажау кюрешни кючлендириуню амаллары сюзюлгендиле.

Казбек Коков РФ-ни Къырал Советини комиссиясыны жыйылыууна къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Къырал Советини къурулуш эмда ЖКХ жаны бла комиссиясыны жыйылыууна къатышханды. Кенгешни комиссияны башчысы, Татарстанны Президенти Рустам Минниханов бардыргъанды. Анда жашау журтла-коммунал мюлк бёлюмге оноу этиуню игилендириуню амаллары сюзюлгендиле.

Аланла – тюрк тилли миллет, къарачайлыланы бла малкъарлыланы ата-бабалары

Дуния къуралгъанлы бери жер башында кёп миллетле жашагъандыла. Жашагъан жерлеринде элле, шахарла, къыралла къурагъандыла.

Ёмюрлени саркъыуунда ала чачыла, оюла, думп бола тургъандыла. Тарыхда кеслерича ызла къоя. Аллай миллетледен бирлери аланладыла – къарачай-малкъар халкъны ата-бабалары. Аланы белгилисича, кеслерини къыраллыкълары да болуп, атлары дуниягъа айтылып да тургъандыла. Бир кезиуде ала да чачылгъандыла.

ШАРКЪ ДУНИЯНЫ АКЪ СЁЗЮ

Белгили грузин поэт Шота Руставели 12-чи ёмюрню ахырында туугъанды. Аны керти тукъуму белгисизди. Алимлени айтханларына кёре, аны аты ол жашагъан жерини аты бла байламлыды.

Эски жазыулагъа кёре ол Грецияда билим алгъанды эм Тамараны патчахлыгъында сыйлы жерни алгъанды – казначы болгъанды. Тамарагъа жууапсыз сюймеклиги аны монастырьге келтиргенди. Шота Руставели Иерусалимде ёлгенди дейдиле.