Календарь событий

03 октября 2021

Къабарты-Малкъардан ингилиз тилден устаз – даражалы эришиуню лауреаты

Дондагъы Ростовда 11-чи номерли лицейни майданында «Россейде жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню федерал урумунда 15 лауреатны атлары белгили этилгендиле. Аланы санында Майский шахарны 5-чи номерли мектебини ингилиз тилден устазы Карина Кушхова да болгъанды. 

Табийгъатыбызны, миллет хазнабызны байлыкъларын ачыкълагъан китап

Бу кюнледе басмадан «Приэльбрусье» Самый высокогорный национальный парк России» деген китап чыкъгъанды. Аны жарашдырып басмалау паркны 35-жыллыгъына жораланнганды. Башламчылыгъ а бу ишде аны директоруну къуллугъун толтургъан Чочайланы Маликниди.

Ара телеканалда бериуде Минги тауда болгъан бушууну сюзгендиле

Баш кюн «Пусть говорят»   бериуде озгъан ыйыкъда Минги тауну тийресинде болгъан бушууну сюзгендиле. Анга ол жолоучулукъда сау къалгъанла бла бирге белгили таучу Ёлмезланы Абдулхалим, айтхылыкъ актриса Лариса Лужина эм экспертле да къатышхандыла.