Календарь событий

30 октября 2021

«Законну кючю аны толтуруудады» деген жорукъну башчылыкъгъа алып ишлейбиз»

1 ноябрьде сюд приставла профессионал байрамларын белгилейдиле. Сюд приставланы службасы 1865 жылда Александр Патчахны буйругъу бла къуралгъанды. Ма андан бери озгъан заманла бу иш бек магъаналы да, керекли да болгъанын кёргюзтгендиле. Бюгюнлюкде, Россей Федерацияны Указына кёре, сюд приставланы службасы – толтуруучу властьны къырал органыды, Юстиция министерствогъа бойсунады.

Ата журтуна улан сюймекликни ёмюрлюк юлгюсю

Ненча жыл озса да, Малкъарны уллу поэти Къайсынны туугъан кюню, 1 ноябрь, бизни барыбызгъа да байрамлай къалады. Бюгюн биз аны эсгерип, жангыдан жарсыйбыз, къууанабыз. Туугъан жерине, аны адамларына улан сюймеклигин бир заманда сууутмагъанына ыразылыгъыбызны айтабыз.