Календарь событий

13 октября 2021

Право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура тургъанлай ёлгенлени эсгериуню кюню

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура тургъанлай ёлгенлени эсгериуню кюню бла байламлы обращениясы.

Къарачай-малкъар халкъны буруннгу хазнасындан

Къарачай-малкъар халкъны жыр хазнасыны юсюнден материалланы окъуй кетгенде, Жанатайланы Джамиляны 2015 жылда басмаланнган «Миллетибизни бек эрттегили жырлары» деген магъаналы тинтиу иши къолума тюшгенди. Материалны хазырларгъа анга ол кезиуде устазы Жанатайланы Адилгерийни къызы Лейла кёлю бла болушханды. Къыйынларына тийишли багъа да берилген эди – «Ана тилим – жаным-тиним» деген республикалы конкурсда къызны бу иши биринчи жерге тийишли кёрюлгенди. Алайды да, Джамиляны жазгъаны бла газет окъуучуларыбызны да шагъырейлендирейик.

Аманлыкъчылыкъны жолун кесерге

Жаш тёлюге жорукъланы юсюнден дерс

МВД-ны Нальчикде бёлюмюню къырал автоинспекциясыны келечилери Къабарты-Малкъарны автомобиль-жол колледжини окъуучулары бла тюбешгендиле. Полициячыла жаш тёлюге жоллада жюрюуде жорукъланы юсюнден дерс бардыргъандыла. Аны башларны аллында окъуучуланы республикада жол-транспорт болумланы статистикасы бла шагъырейлендиргендиле.

Эл мюлк жерде кир-кипчик тёбе

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы «Степной» племзаводну жууапха тартханды.

КЕЧЕ – САГЪЫШЛА ЖОЛУ…

– Ання, сен мени тенгли болгъанынгда не мурат эте эдинг? – деп сорады оналты жылы толмагъан туудугъу.

– Жаш заманымда, артда да ёмюрде жукъудан къанарыкъ сунмагъанма кесими, – дейди ыннасы. – Энди уа… онгум бар, алай кёз къысмай чыкъгъаным болады тангнга. Кече – ол сагъышла жолуду, эсгериуле жолу. Ала элтмеген жер а къайда?

Жигитлеге – баш уруу, жууукъларына – жапсарыу сёзле

Тюнене Къабарты-Малкъарда 2005 жылда 13 октябрьде Нальчикге террорчулукъ чабыууллукъ этилгенде ёлген полициячыланы эсгергендиле. Ол ишлеге КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды, ол къуллукъ борчларын толтура жоюлгъанланы эсгертмелерине гюлле салгъанды.