Календарь событий

20 октября 2021

Къабарты-Малкъарны мектеплеринде каникулла 23 октябрьден башланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарда эпидемиология болум бла байламлы Оператив штаб билим бериу организацияланы учредительлерине школ каникулланы 23 октябрьден башлап 7 ноябрьге дери къурарча оноула чыгъарыуну жалчытыргъа тийишлисин эсгертгенди. Битеулю билим берген школладан сора да, каникулла сабийлени бла акъылбалыкъ болмагъанланы спорт жаны бла хазырлагъан организациялада да къуралыргъа тийишлидиле.

Юйюрлеге – къошакъ халда танг себеплик

Жыл санлары ючден жетиге жетген сабийлери болгъан юйюрлеге болушлукъгъа къошакъ халда 28,3 миллиард сом бёлюнеди.

Жангы оноучу бла танышхандыла, бирге ишлеуню андан ары бардырыргъа келишгендиле

Пятигорскда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Федерал жол агентствону башчысы Роман Новиков бла тюбешиую болгъанды.

Республиканы Башчысы жамауатны санын жазыугъа къатышханды

Казбек Коков 15 октябрьде башланып 14 ноябрьге дери бардырыллыкъ Халкъны битеуроссей санын жазыугъа къатышханды. Республиканы оноучусу Къырал услугала порталны болушлугъу бла переписьни сорууларына жууаплагъанды.

Излегенин толтуруп, тохтап къалмай

Хар бирибизни да жюрегибиз сюйген, жаныбыз излеген затыбыз болады жашауда. Ачабайланы Айшатха уа ол - саусузлагъа багъыуду. Хунерли тиширыу Къабарты-Малкъар къырал университетни факультет эм эндоскопия хирургия кафедрасында  ишлей, студентлени бу илмудан окъутады.

Халкъыбызны эрттегили жашауундан магъаналы суратла

Кавказ халкъланы, энчилеп айтханда, малкъар халкъны юсюнден эрттегили жыллада орус эм тыш къыраллы алимле, тинтиучюле, искусствоведле эм бирсиле да кёп жазгъандыла. Аладан бири, биз барыбыз да билгенибизча, белгили ингилизли альпинист, жолоучу эм этнограф, Уллу Британияны патчахыны атын жюрютген альпинист клубну къурагъанладан бири эмда аны келечиси Дуглас Уильям Фрешфильд (1845-1934) болгъанды. Ол Кавказгъа юч кере экспедиция бла келгенди: 1868 жылда, 1887 жылда, 1889 жылда.

Уллу къазанда бишген чий болмаз

Бусагъатда кёп жаш адамла ата-аналарындан айырылып жашаргъа итинедиле. Алай школ устазла айтханнга кёре, ыннала-аппала бла ёсген сабийле кёрюнюп къаладыла: аланы низамлары къатыды, сабырдыла, ана тиллерин да биледиле. Къатында къарт адам болгъан бала андан кёп затха юйренеди, таурухла, хапарла да эшитеди. Аладан алынмай къалгъан дерсле миллет культураны оюп барадыла дерге боллукъду.

Къырал оноучула багъаланы къалай тыяргъа боллугъун сюзедиле

Эм биринчиден, тахта кёгетлеге къарайдыла. Багъала ёсюп баргъанына къажау иш, ачыкъ айтханда, хазна хайыр келтирмейди. Аш-азыкъ инфляция айный барады, ол тюшерге боллугъу энтта да кёрюнмейди. Проблеманы тамамларгъа битеу власть органла чабышхандыла, деп айтылады «МК» газетни бу темагъа аталгъан материалында. Оюмларын къыралны правительствосуну келечилери, сенаторла, депутатла да туура этедиле.