Жашау журт законодательствода тюрлениуле

Быйыл биринчи сентябрьден башлап, тийишли законодательствогъа кийирилген тюрлениулеге кёре, инсанны иелигинде (жашау журтда) болгъан юлюшню эм аз ёлчеми алты квадрат метр бла чекленеди. Иелеге эмда юй сатып алыргъа сюйгенлеге  аны юсюнден  Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясыны жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал эсепге салыу бёлюмюню башчысы Кючмезланы Мариям билдиргенди:

- РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 14 июльда «Россей Федерацияны Юйюр кодексине эмда Россей Федерацияны  бир-бир законодательство актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» федерал законнга къол салгъанды. Анга кёре иеликде болгъан (жашау журтда) юлюшню эм аз ёлчеми тохташдырылгъанды. Закон кюч алгъаны бла (2022 жылда 1 сентябрьде), юйню юлешгенде, адам санына 6 квадрат метрден аз къояргъа жарарыкъ тюйюлдю. Сёз мында башхадан къалгъан мюлкню юлешиу, приватизация этиу, фатарны ана капитал бла сатып алыу шартланы юсюнденди. Бу законну хайырындан кёп тюрлю хыйлачылыкъ амалладан къутулургъа боллукъду.

Эсигизде болсун, бу закон жаланда 2022 жылда 1 сентябрьден сора этилген келишим бла байламлы ишлейди. Юйню ары дери  иеси болгъан эсе, аладан иелик сыйырыллыкъ тюйюлдю, алай сатыу-алыу неда башха жумушла этерге уа чек салынырыкъды.

Андан сора да,  бу закон Юйюр кодексге тюрлениуле  кийиреди. Алагъа кёре юйюр къурагъан инсанладан бири  башхасына сормагъанлай, экилерини да иеликлеринде болгъан мюлкню тапсыз (файдасы болмай) сатса, сюд аланы (ол мюлкде) юлюшлерин тюрлендирирге эркинди. Сёз ючюн, ала айырыла тургъанларында бири башхасына  сормай фатарны сатханы ачыкъ болса. Аны себепли энди аны артха къайтарырча сюдге барып, ары шагъатха шартла кёргюзтюп турургъа кереклиси жокъду. Юйдегиледен бири, башхасы аны анга сормай этгенин айтса, сюд ол сормай сатханны юлюшюн азайтырыкъды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: