Полициячыны басаргъа умут этгенди

Прохладначыгъа право низамны сакълаучугъа зорлукъ сынатханына ишекликде терслеу материалла ачылгъандыла.

Белгили болгъаныча, быйыл 10 июньда ингирде 18 сагъатда бузукъчу районну жарашдырыучу судьяларыны администрациясыны мекямыны аллында майданда тургъанды. Ол Россейни МВД-сыны Прохладна районда бёлюмюню жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла инспектору властьны келечиси болгъанын, ол кесини ишчи борчларын толтургъанын ангылагъанды. Алай ол право низамны сакълаучуну кёрюп болмай, анга зорлукъ сынатыргъа кюрешгенди. Башхача айтханда, машинасын полициячыгъа буруп, аны басаргъа умут этгенди. Инспектор алайда асфальтха жыгъылгъанды.

Ишеклиге  РФ-ни СК-сыны Прохладна районда бёлюмюню  келечилери РФ-ни УК-сыны 318-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре терслеу материалла хазырлагъандыла. Ол власть органны келечиси кесини ишчи борчларын толтургъан кезиуде аны саулугъуна уллу заран салмагъан зорлукъ сынатханы ючюн жууапха тартыллыкъды.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: