Календарь событий

19 января 2023

Больничныйни тёлеуню низамы

Кёплерибиз ауругъаныбызгъа, къыйналгъаныбызгъа да къарамай, ахчаны тас этмез ючюн, ишге жюрюрге, аурууну аягъы юсюнде кётюрюрге кюрешебиз. 

Жигитни жигитлигин эсгере

Устаз жаратылгъанлы да сыйлы хунерди, жер юсюнде жашау болгъаны къадар жашарыкъ хунерди. Огъары малкъарлы устаз жашны аты, этген кишилиги да устазлагъа, аланы окъуучуларына да юлгю болгъанлай турур ёмюрлеге! Халкъыбызны эки ёхтемлиги да эсимдедиле. Кесим жашагъан къадар жюрегимде жашарыкъдыла. Алайды да, мен сизге Мухажирни юсюнден айтайым, деп жазгъанды 1990 жылда Гадийланы Ибрагим «Черек ауузуну жулдузу» деген магъаналы очеркинде. Бюгюн биз газетни бетлеринде аны эсибизге тюшюрейик.

Сабийлик муратларына элтген ышаннгылы атламла

Къайсы миллетни да  тамблагъы кюню – ол аны бюгюннгю жаш тёлюсюдю. Бусагъатда жер-жерледе окъуп, билим ала, аслам тюрлю усталыкъны  жашырынлыкъларына тюшюне тургъан  жашларыбыз бла къызларыбыз ёз халкълары бла бирге къыралны айныууна, жамауатны тамблагъы кюню ышаннгылы, ырахатлы да болуруна къошумчулукъ этерикдиле.

 

«Пастаны тишлеригизни халларына кёре сайласагъыз игиди»

Кёбюсюнде тюкеннге кирсенг, къайсы тиш жууучу паста сайларгъа билмей къаласа. Бу теманы юсюнден стоматолог Мокъаланы Валентина бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

Билимли врач, хунерли оноучу

Геграланы Оюсну къызы Лилия сюйген усталыгъына Санкт- Петербургда анестезиологланы хазырлау бла битеу Россейге белгили школну таматасы, профессор, медицина илмуланы доктору Анатолий Николаевич Кондратьевни къолунда юйреннгенди. 

Кёгетледе эмда жемишледе ууландыргъан затла

Кёгетлени бла жемишлени асламысында нитратла эмда пестицидле болуучудула.

Газ бла жалчытыу жумушла андан ары бардырыладыла

 2022 жылда къыралда эллени бла шахарланы газ бла жалчытыу программаны чеклеринде белгиленнген жумушла барысы да  толтурулгъандыла. Аны юсюнден «Единая Россияны» башчысы Дмитрий Медведев партия программаны жашауда бардырыуну эсеплерин чыгъарыугъа аталгъан кенгешде айтханды. Анда программаны быйыл тамамланыргъа белгиленнген жумушлары да сюзюлгендиле. Сёз льготалары болгъан инсанла юйлерин газ ызлагъа къошханда 100 минг сом субсидия бериу къалай къуралгъаныны юсюнден да баргъанды.