Календарь событий

26 января 2023

Аны тауушлукъ жырлары жюреклеге жетгендиле

Газетде атлары айтылгъан адамларыбызны сагъыннганлай туруу бизни сыйлы борчубузду. Ол халкъны жашауунда магъаналы шартланы, белгили атланы тарыхда сакъланыуларына, аланы юсюнден келлик тёлюле билирча этиуде да уллу себеплик болгъаны бла даулашырыкъ чыгъарыкъ тюйюлдю.  Алайды да, бюгюн  биз булбул ауазлы жырчыбыз КъМР-ни сыйлы артисти Беппайланы Сергейни эсибизге тюшюребиз. Аны юсюнден сагъышларын РФ-ни сыйлы артисти Бапыналаны Зариф жазгъанды.

 

Ахшы муратларына жетерге таукеллик

Жыл сайын университетибизни медицина факультетини «багъыу иш» бёлюмюн жетишимли тауусуп, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан жашларыбыз бла къызларыбыз бизни къууандыргъан, ышандыргъан да этедиле. Былтыр а аллай даражагъа жетгенлерибиз оноулан боладыла. Аладан бири Чочайланы Азаматды.

 

Жигитлиги кёплеге юлгю болгъан

Петербургда Уллу Октябрь революция баргъан кюнледе Огъары Басханда Залийханланы юйюр да насыпдан толу эди. Сейирмиди…Ибрахимге тулпар жашчыкъ тууады. Кесине да Магомет деп атайдыла. Аны сабийлиги, акъылбалыкъ болгъан жыллары да Минги тауну этегинде ётедиле. Жашауунда биринчи таукел атламланы уа ол Пятигорск шахарда устаз курсладан башлайды. Аланы бошагъандан сора Залийхан улу Элбрус районда комсомолну секретари болуп ишлегенди. Аскер борчун толтурургъа да Магомет ол кезиуде кетгенди. Аны сабийликден келген мураты толады: анга 1938 жылда Т-34 деген темир машинаны жюрютюрге буюрадыла. Ол аны битеу тасхаларына юйренип, аскер эм политика хазырлыкъны отличниги деген атха тийишли болады. Алай бла басханчы жаш финле бла урушха атланады. Анда ол жерлеши, кёнделенчи Атмырзаланы Магомет бла бир экипажгъа тюшеди. Таулу жашланы жигитликлерини юсюнден газетле бла журналла жазып башлайдыла.

Эсибизде огъурлу, эсли адамча къалгъанды

 Толгъурланы Бекмырза (жаннетли болсун)  бек иги, эсли адамыбыз болуучу эди. Тышындан къонакъ келсе, биргебизге Бекмырзаны алмай  къоймаучу эдик. Кёпню билгени себепли сеийр этдирирча хапарла айтыучу эди.  «Заман» газетде ишлегенле бла да байламлыкъ жюрютгенди. Унутулуп къалыргъа жарамазлыкъ шартланы, ёсюп келген тёлю билирге керекли затланы  да басмалай тургъанды. Бюгюн  Бекмырзаны эсгериулеринден бири бла окъуучуларыбызны шагъырей этерге сюеме.

Къыйматлы проектлени бардырлыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни  прогрессив материалла жаны бла  лабораториясына  бийик технологиялы  краш-машина алгъандыла. 

Кючбюсюреу киши

(Норвегиялы жомакъ)

Эртте заманлада бир кюйсюз, кючбюсюреу киши жашап болгъанды. Ол къатыныны юйде этген ишлерине бир заманда да бюсюремегенди. Аны къой, къатын юйде абери этмеген сунуп тургъанды. Бир жол киши чалгъыдан юйге келеди да, къатыннга къызады аяусуз, айтмагъан аманы къалмайды.

Жолда къаллай тюрлениуле кийирирге белгиленеди?

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этгенлени жууапха тартыуну низамына къаллай тюрлениуле кийирирге белгиленнгенини юсюнден   бу къысха статьяда ангылатабыз.

Тазирле

ОСАГО полиси болмай, жолгъа чыкъгъан водительге тазир 800 сомду бюгюнлюкде. Алай Россейни автостраховщиклерини  союзу аны ёлчемин 5 мингнге дери кёбейтирге кереклиси  жанлыдыла. Документни жарашдыргъанланы айтханларына кёре, тазирни ёлчеми ОСАГО полисни багъасындан учуз болмазгъа тийишлиди.