Календарь событий

10 января 2023

Школланы тынгылы жангыртыу программа андан ары барады

2023 жылда 1,5 минг школда тынгылы жангыртыу жумушла толтуруллукъдула. Аладан 363-сюнде тапландырыу ишле былтыр башланып, быйыл битдирилликдиле. Аны юсюнден бизге «Единая Россияны»   регион бёлюмюню пресс-службасындан бидиргендиле.

Сакъат эм къарыусуз юйюрледен сабийлеге – аламат саугъала

Кёп болмай «Милосердие 07» жандауурлукъ фонд Жангы жылны  байрамына жоралап саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъан эм къарыусуз юйюрледен сабийлеге саугъала берирча тёрели акцияны  бардыргъанды.  

Малкъар театргъа, драматургиягъа къуллукъ этгенди

Актёр, драматург, устаз Жантууланы Бекмырзаны жашы Исса сахна искусствобузну мурдорун салгъанладан, ана тилибизде салыннган биринчи оюнлада ойнагъан актёрду.

Наркотикле бла тутулгъанды

2023 жылны 4 январында МВД-ны Нальчикде Управлениясыны патруль-пост службасыны къуллукъчулары «Дубки» микрорайонну агъачыны жолунда тургъан «Ваз 21099» машинагъа эс бургъандыла. Документлерин тинтген кезиуде, автотранспортда олтургъан 47-жыллыкъ эр киши машинадан кёк тюрсюнлю хуржунну атханды.  

Озгъан жыл кёп жумушла тамамланнгандыла

  КъМР - ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов  пресс - конференцияда озгъан жылда не зат этилгенин эм 2023-чю  жылда не магъаналы ишле тамамланырыгъын белгилегенди.

 

Абадан тёлюге-сый бла

Ведомствода бардырылгъан «Энчи борчлу Буз Аппа» битеуроссей акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-да Управлениясыны къуллукъчулары, Нальчикде халкъны социал жумушларын тамамлагъан араны келечилери бла бирге, къыйын жашау болумгъа тюшген уллайгъан адамлада къонакъда болгъандыла.

Тюрлениуле, ангылатыула, жорукъла

Къыралны жашауунда, башха-башха бёлюмледе кёп тюрлениуле бола барадыла. 

Музыка мектеп жангыртылгъанды

Нальчикде Къабарты орамда орналгъан  2-чи номерли Сабий музыка школгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды.  Ол 1903 жылда ишленнген шахарны  эрттегили мекямларындан бирине саналады.   

«Бир бирибизге жууукълукъгъа итинмесек, ёмюрлюк къыйматларыбызны сакъламасакъ, кеси кесибизге жау болурбуз»

Созайланы Солтанны жашы Ахмат, КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ поэти, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, Тарых эм маданият эсгертмелени сакълау жаны бла Битеуроссей биригиуню Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы, республиканы жамауат жашаууна тири къатышады, чыгъармачылыкъ ишинде да жангы бийиклени излегенлей турады. 

Россейде биринчи къагъыт ахчала

Бизни къыралда  Экинчи Екатерина патчахны кезиуюне дери жаланда багъыр ахчала жюрюгендиле.