Календарь событий

12 января 2023

Уулу вещество бла тиширыуну тутхандыла

Кёп болмай Май районну полициячылары тиширыудан наркотикле сыйыргъандыла. 

Амманы бохчасын урлагъанды

Нальчикни Уголовный излеуюню къуллукъчулары амманы ахчасын урлагъанны тутхандыла. 

Специалистле магъаналы сорууланы сюзгендиле

Россейни МВД-сыны Нальчикде Управлениясында акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла алчы специалистле бла тюбешиу болгъанды. 

«Къыйыныбыз ючюн жамауатны ыспаслыгъын сезген бизге уллу ыразылыкъды»

Моллаланы Фатима доктор болуп, берген антына, сайлаууна да кертичилей къалып келгенли энди отуз жылдан атлагъанды. 

Уллу кёллюлюкден хата чыгъар

Барыбыз да билгенден, Жангы жылны аллында Прохладна районда акъылбалыкъ болмагъан эки жашчыкъ суу тийресинде ойнаргъа кетип, къыйын болумгъа жолукъгъандыла.

Жалгъан ичгиден ууланыу артыкъда къоркъуулуду

КъМР-де Ич ишле министерствону къуллукъчулары республиканы жамауатына жалгъан ичгиден ууланыргъа къоркъуу уллу болгъанын эсгертедиле.  

Тепсеу – юзмез ичинде жаухар жаныуу

Хар зат ырысхы бла ёнчеленнген, уллулукъ да къарыу бла белгиленнген бу къыйын ёмюрде Мутай, жангыз бир таулу жаш, жаланда тепсеу устасы, фахмусуну кючюнден миллетин уллу этгенди. Халкъны адам санын процентле бла айтыргъа бетсинмей, аны хар заманда халкъны бетине тутуп, азсыз да, энши болургъа керексиз дегенча, кёзлери айыутос жумула туруучу адамлагъа ол бек уллу дерсди – таулу Мутайны Европа бийиклигине жетген усталыгъы! Ол да аз пойюлдю. Тепсеу юзмез ичинде жаухар жаныууча, алай жаннган саулукъду! Юзмез ичинде жаухар кибик – халкъыбыз!

Жигит Кичибатыр

Империалист къыралла, адам къоранчлагъа да къарамай, бир бирлерини жерлерин сыйырыргъа къаты кюрешгендиле. 1904 жылда аллай уруш Россейни бла Японияны араларында башланады. Къанлы сермешледе эки жанындан да кёп адам къорайды. Бу къанлы урушха таулу жашла да къатышхандыла. Ол санда Огъары Бахсандан Будайланы Къайгъырмазны жашы Кичибатыр да.

Налогну жангы амал бла тёлеу

Быйыл биринчи январьдан башлап, организацияла бла предпринимательле кеслерини налогларын эмда башха тёлеулерин Бир налог счётха (ЕНС) кёчюрлюкдюле.

Жётел къайдан чыгъады

Къыш сууукълада адам жётелден онгсуз болуп тургъанын кёргенле асламысында былай сунадыла: хариб а,сууукъдан бек ауруй кёреме. Болсада иш арталлыда башха тюрлюдю: жётел жаланда сууукъдан чыкъгъанланы угъай, кёп башха аурууну да белгиси болады. Жётелден багъыуну тюрлю-тюрлю амалы барды.

Аш орунну бузмай сакълау- харкюнлюк ишди

Кёп къыраллада бардырылгъан тинтиуле кёргюзтгендиле: аш орунну ауругъаны жаланда аш бла байламлы тюйюлдю. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ