Календарь событий

28 января 2023

Къыйынына – тийишли багъа

Алгъаракълада  Нальчикде  КъМР-де  Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйини эксперт советини  жыйылыуу ётгенди. Ол правону къоруулау жаны бла институт къуралгъанлы онбеш жыл толгъанына жораланнганды. Аны ишине  РФ-де  Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный   секретариатыны башчысы Александр Козловну башчылыгъында бу институтну къауум келечиси, дагъыда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, республиканы  Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-де баш федерал  инспектор Тимур Макоев да къатышхандыла.

Къайтарылмаз ючюн – унутмазгъа

Тюнене  Нальчикни  солуу  паркында  «Ёмюрлюк отну» къатында  «Блокадалы ётмек» деген ат бла  акция бардырылгъанды. Ол Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде Ленинград  къуршоудан эркин этилгенли 80-жыллыгъына  жораланнганды. Аны  КъМР-ни  Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла  «Хорламны волонтёрлары», «Жаш тёлю ара», Россейни сабийлерини бла жаш  тёлюсюню «Биринчилени къымылдауу» деген къауум къурагъандыла.

Жигитликни бла чыдамлыкъны 872 кюню бла кечеси

Дуния башында эм ариу шахарларыны тизмесине кирген Ленинградны душмандан азатлау  совет аскерлени уллу хорламларындан бириди.  Алай бу къууанчлы ишге дери уа шахарчыла ачлыкъны бла сууукълукъну, эркинликге итиниулюкню бла тёзюмлюкню, ышаныулукъну бла жигитликни  872 кюнюн бла кечесин сынагъандыла. Къуршоугъа тюшген кезиуде, тюрлю-тюрлю шартлагъа кёре, анда 600 мингден 1,5 миллионнга дери мамыр адам жоюлгъандыла: 97 проценти  ачдан, сууукъдан. 

Сёз бичакъ да, балхам да болады

Фатима бла Назир бирге жашагъанлы он жыл бола эди. Къайын анасы Фаття: «Жангызымы тюп этдинг, эшигибизни жапдынг. Сабийинг жокъ, юйюнге нек кетмейсе, юйюнг къурлукъ?», – деп, келинин жилята эди. Ол кетерге угъай демей эди, алай баш иеси: «Мен сени жашау нёгерим бол деп сайлагъанма. Аллах берсе сабий – игиди, бермесе да жокъду хата. Жерингден тепме, сенден айырыллыкъ тюйюлме», – дей эди.