Календарь событий

31 января 2023

Ишни эбин билген Мухтар

Мухтар, жыл  саны келген адам, эрттеден бери малчылыкъ бла кюрешеди. Кюн сайын, танг аласы жарыгъынчы туруп, юч-тёрт къычырым эл башына барады. Жыйырма-жыйырма беш ийнек сауады. Сютню эсепчиге ётдюреди. Сора мал орунланы тазалайды,кудушлагъа бичен салады.

Акъылы, иши бла да айырмалы

Кёп жыл мындан алгъа эшитген эдим бир малкъарлы акъсакъалдан: «Бизни ауузда Айдаболланы Азнордан акъыллы адам чыкъмагъанды»,-деп. Ол аны бла энчи шагъырей болмагъанды. Таныгъан да этмегенди. Халкъда жюрюген хапаргъа кёре айтханды. Ушагъыбызда эсде къалгъан аны бир къауум акъыл сёзюн да эсгерген эди.

Халкъыбызны жаратылыууну юсюнден тинтиуле эмда оюмла

Малкъар халкъны жаратылгъаныны бла къуралгъаныны темасы не заманда да кеси алимлерибизден сора да, башхаланы да бек сейирсиндиргенди. Аны бла байламлы кёп тинтиуле, этилгендиле, оюмла да айтылгъандыла. Бюгюн биз сизни тарых илмуланы доктору, профессор В.Б.Виноградовну  оюмлары бла шагъырей этерге сюебиз.  Узакъ 1982 жылда ала «Шуёхлукъ» журналны 4-чю номеринде басмаланнган эдиле. Ол кезиуню басмасы цифрагъа тюшюп, кенг хайырланырча болмагъаны себепли газетибизде аны басмалауну игиге санагъанбыз.

Кишиликни, къатылыкъны, жашаугъа термилиуню, ышаныулукъну юлгюсю

 Ленинград блокада кетерилгенли – 80 жыл

1943 жылда 12 январьда къуршоугъа тюшген Ленинградны эркин этиу, блокаданы чачдырыу операция башланнганды.  Ол кезиуге жигит шахар душманны къуршоуунда тургъанлы юч жыл озгъанды. Немесли командование Ленинград ючюн сермешде   аскерчилери, техникалары кёп санда тас боллукъларын  ангылап, шахарны ачдан, суусапдан къыйнап, жер юсюнден жокъ этерге умутлу эди. Алай шахарны эркинлиги ючюн къазауат ол къуршоугъа тюшген кюнден  башлап, юч жылны ичинде ахырда тохтамагъанды.

Тарыхыбызны шагъатлары

Балтаны энди не болгъанын биз билебиз. Бу зат агъачны кесерге, жонаргъа, жарыргъа жассы жютю ауузлу болгъан, бирси жаны уа сап салыргъа тешикли ишленнген, агъач санлы темир керек.

Инвестицияла этерге сюйгенлеге ахшы онгла къурайдыла

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды. Инвестициялы жумушланы бир стандартха келтириу, бизнесни кенгертирге, къыралны регионларында инвестицияланы кёбейтирге себеплик этерикди. Ол а санкцияла болгъан кезиуде ишни тап бардырыргъа болушурукъду, деп чертгендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Эрик

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

Диабетден ауругъанлагъа татлы затла ашаргъа жараймыды?

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурургъа керекдиле. Бу ауруугъа  хорлатмаз ючюн, тюнене татлы  затланы  ашагъанла  аланы бюгюн  арталлыда хайырланмай къоядыла. Ол тюзмюдю? Аны юсюнден врач Махийланы Танзиля айтады:

Шахматладан турнир ётдюргендиле

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 

Не заманда да хазырлыкъда

Барыбыз да билгенден, Къабарты-Малкъар къыш кезиуде туристле бла альпинистле аслам келирге сюйген регионладан бириди. Бюгюнлюкде мында алты категориягъа юлешиннген 57 турист маршрутла бардыла. Аланы барысыны да узунлукълары 1,4 минг километр чакълы боладыла. Элбрус излеу-къутхарыу бёлюм саулай республиканы жеринде къуллугъун бардырады. Мында Россейдеги 8 бешминглик тауладан жетиси орналадыла.

Сабийле участковыйлени суратлагъандыла

Къабарты-Малкъарда «Участковый сабийлени къарамлары бла» деген чыгъармачылыкъ конкурсда хорлагъанланы атлары  белгили болгъандыла.