Календарь событий

24 января 2023

Жангычылыкъла урунуу низам бла байламлыдыла

Быйыл къыралда бир ненча магъаналы закон кючюне киредиле. Алада  кризисге къажау мадарла бардыла, урунуу  законлагъа жангычылыкъла да этиледиле. 

Эсгертмени жынгыртхандыла

Росгвардияны Нальчикде ведомстводан тышында охранасында къуллыкъ этгенле  «На страже памяти» акцияны чеклеринде Уллу  Ата Журт урушда ёлген къызыл аскерчилеге эм фашизмден ачыгъанлагъа орнатылгъан эсгертмени тёгерегин тап халгъа келтиргендиле. Къарны, акъгъан чапыракъланы кетерип, эсгертмени жазыуларын къайтаргъандыла.

Иши кереклиди, къыйматлыды

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъан арасында (МФЦ) озгъан жылда ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Сагъынылгъан кезиуде адамла ары 1687997 кере сёлешгендиле эмда тилеклерин билдиргендиле, ол санда 910 мингини жумушлары тамамланнганды, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Жол

Чучхурланы къатларында тийишли ишле  башланнгандыла

Экинчи Чегемни бла Булунгуну арасында жолну жангыртыу башланнганды. «Шёндю жолчула чучхурланы къатында къурулуш-монтаж ишле бла кюреше турадыла. Алайда экскаватор бла черекни жагъасын къазадыла. Ызы бла бетондан хуна сюерикдиле. Аны этерден алгъа мурдорун жарашдырлыкъдыла», - дегендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда.

Табийгъатда сейирлик шартла

Сёзсюз, бизни, жашауубуз терекле бла къаты байламлыды. Ала не къадар кёп болсала саулугъубуз, къолайыбыз да анга кёре  боллукъду. Нек дегенде ала осал хауаны кеслерине солуп, бизге жараулу таза хауа  бередиле.

Жорукъланы къайтаргъандыла

Къабарты-Малкъарда эки жюзден аслам жаш адам жолдан ётюуню жорукъларын юйретиу жаны бла ишлеге къатышхандыла.

 

Акъылбалыкъ болмагъанны бузукълукъгъа тартханды

КъМР-де МВД-ны Следствие управлениясыны полициячылары Терк райондан 30-жыллыкъ тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Следствие тохташдыргъаныча, ол марихуананы сатып алып, аны    сатып тургъанды. Ууну ол Нальчикде жашагъан фатарда асырагъанды.

Полициячы къаллай болургъа керекди

«Студент десант» акцияны чеклеринде Нальчикни школларыны окъуучулары КъМР-де МВД-ны спорт комплексинде къонакъда болгъандыла. Алагъа жолоучулукъну Нальчикде УМВД-ны акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла къурагъандыла.

Эки мингден аслам абонентге чек салыннганды

Былтыр «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери Нальчикде ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа борчларын жабаргъа кереклисин айтып, 17 мингден артыкъ эсгертиу этгендиле.

«Кавказ» жол кенг этилгенди

Бу трассаны Къабарты-Малкъарны ичинде сегизкилометрлик кесеги тёрт ызлы болгъанды. «Кавказ» Управлениядан билдиргенлерине кёре, тийишли ишле Малкадан башлап, Куба-Таба элге кирген жерге дери этилгендиле. Аны хайырындан жолну кенглиги 7,5 метр угъай, 14 метр болгъанды. Ол а къоркъуусузлукъгъа, машиналаны жюрюуюне хар жаны бла да игиди. Жолну ортасы темир буруула бла бёлюннгени да аварияланы санын азайтыргъа себеплик этерикди.

Ырысла

Сабий гитчелигинде кёргенни унутмайды, деген сёз барды. Мени да сабийлигимде кёргеним бла эшитгеним эсимде къалгъанды. Сёз ючюн, абаданланы былай айтыучулары эсимдеди: 

Къыш сууукълада аракъы ахырда жылытмайды

Халкъда къаллай оюм жюрюйдю: бир кесек аракъы ичсем, жылынырыкъма. Алай ол жалгъан хапарды. Сууукъ кезиуде ичги затла адамны саулугъуна къаллай заран салгъанларын  КъМР-ни Наркология диспансерини 3-чю бёлюмюню башчысы, врач-нарколог Оксана Бозиева ангылатады:

Жарсыуларын билдиргендиле

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысыны орунбасары Бабаланы Алим инсанла бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Битеу да бирге приёмгъа 12 инсан келгенди, деп билдиргендиле бизге ведомстводан.

«Сабийни къылыгъы тюрленнгенлей, сакъ болугъуз»

Бусагъатда наркотикле бек кенг жайылгъандыла, битей ата-анала да сакъ болургъа керекдиле. Бир талай жыл мындан алгъа школлада наркопостла ачылгъан эдиле.  Алай ала «Лирика», «Залдиар», «Трамал» бла хайырланнган сабийлени хазна ачыкълаялмайдыла. Ата-анала  да алыкъа школда окъуй тургъан сабийлерини къылыкълары  тюрленнгенин эслеселе окъуна, наркологга барыргъа ашыкъмайдыла.

«Темир терек» поэманы баргъаны.

Бирде камис болуп келген эдиле,

Анда ГЭС ишлерге деген эдиле...

Андан биреу мени элтди юйюне,

Элтип, тюртдю мени жангы кюйюме:

 

Къууанмады бийче манга, киргенлей,

Тюз да мени сыфатымы кёргенлей,

Хахай этди, къычырыкъгъа къалдырды,

Чыгъа тургъан жанымы да алдырды: