Календарь событий

30 января 2023

Сабийни тюз жолгъа салыу ата-ананы борчуду

Лашкутачыла Акъайланы Къубадийни къызы Фатима бла баш иеси Къаракъызланы Мусса  беш сабий ёсдюредиле. Баш иеси Къаракъызланы Ахматны жашы Мусса бла ала бир юйюр къурап жашагъанлы 24 жыл болады. Фатима юйюрде жангыз сабий болуп ёсгенликге, Муссаны уа 13 эгечи бла къарындашы бар эди. Аланы асламы бюгюнлюкде да Къыргъызда жашайдыла. Мусса бла эки къарындашы бери келип юйюрленнгендиле. Фатима бла уа аны 90-чы жылланы ахырында Лашкутада жашагъан жууукълары танышдыргъан эдиле.

Тыш адамла бизни юсюбюзден айтхан сёзле

Белгили алим, жолоучу  Александр Соборнов онтогъузунчу ёмюрню ахырында Кавказда болады. Ол Нальчикге келеди эм андан Кёнделеннге ётеди. Тау элде эки ай чакълы тургъанды. Кёргенин, къартладан эшитгенин жазып алгъанды. 1898 жылда чыкъгъан «Всемирный путешественник» деген китапда «У Эльбруса» деген очерки басмаланнганды.

Шаптал терекни хайыры

Шаптал жер юсюнде бек эрттеден ёседи. Адамла, башха кёгетленича, аны да бахчаларында орнатып хайырланадыла. Шимал Кавказда шапталны 44 тюрлюсю ёседи. Аланы бирлери эртте бишедиле, бирлери уа жайны ортасына дери турадыла. Шаптал терекни бийиклиги асламында 8 метрге жетеди, бирлери уа андан бийик да боладыла. Ол жылы жерледе 100 жылгъа дери жууукъ заманны ёседи. Бастыргъандан сора, юч, бирде уа беш жылдан сора кёгет берип башлайды. Тамырлары жерге терен кетгенлери ючюн, къургъакъ жайны да къыйналмай кётюреди.

Кюзлюкледе болумуну, жаз башы ишлеге хазырланыуну да сюзгендиле

Кёп болмай  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бардырып  оператив штабны кенгеши болгъанды. Анда кюзлюкледе болумну, жаз башы кезиулю сабан ишлени эм башха  сорууланы юсюнден айтхандыла. Анга    Кърым Республиканы, Ростов,  Волгоград областьланы, Краснодар крайны келечилери да къатышхандыла. Къабарты-Малкъарны ведомствосуну атындан эл мюлк министрни орунбасары  Мачраил Шетов сёлешгенди.   

«Ишлеген жеримде тюзлюкню, тазалыкъны сюргенме»

Биттууланы Илияс Къазахстанда атасы Къаншау бла анасы Элбайланы Хаждаутну къызы Радимханны уллу юйюрюнде туугъанды. Бюгюнлюкде он юч сабийден туугъанланы, туудукъланы да бирге алсанг, Биттууланы юйюр  малкъар халкъда эм уллугъа саналады.

Жалгъан жандауурлукъну къалай таныргъа боллукъду?

Ахыр заманда социальный сетьледе адамны саулугъу осал болгъаны, анга багъаргъа ахча керек болгъаныны юсюнден билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары жалгъан жандаруурлукъ организациялагъа   алданмауну амалларына  юйретедиле.

Жюрек аурууладан сакълагъан амалла

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз. Алимле айтханнга кёре, ол жыйырма биринчи  ёмюрню уллу  къоркъуууду, гипертония –  жыл сайын миллионла бла  адамланы ёлтюреди. Биз  аны юсюнден врач – терапевт Ахкёбекланы Зайнаф бла ушакъ этгенбиз.