Календарь событий

09 января 2023

Элни тапландырыу- ол тохтаусуз ишди

Чепкенчиланы Нуритдин Жангы Малкъарны администрациясыны башчысы  болуп эрттеден ишлейди. Биз  аны бла тюбешгенибизде, элни тарыхыны эм  жашаууну юсюнден былай айтханды.

Жыры – жашау къууаты

Малкъар халкъны белгили жырчысы, Россейни сыйлы артисти, КъМР-ни къырал саугъасыны лауреаты Жанатайланы Къапланны жашы Исмайыл  1940 жылда Кёнделенде туугъанды. 

Тынгылы ремонт бла байламлы эсепле къууандырадыла

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге эм къырал программалагъа кёре,  тамамланнган жумушланы эсеплегендиле эм этилирге керек ишлени белгилегендиле.

Халал къыйынны жашауну ёзегине санай

Къарты бар юйню берекети, турмушу да башхаракъ болгъанын абаданларыбыз ёсе келген тёлюге айта, эсгерте тургъанлары бошдан болмаз.

Ол Украинаны азатлагъанладан бири эди

Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Украинаны азатлар ючюн къазауатда кёп жашларыбыз къанларын тёкгенлерин, жанларын бергенлерин эсибизге тюшсе, бюгюнлюкде ол къыралны Россейге арт буруп тохтагъаны, анга къажау сюелгени, башхаланы юсгюрюп кюрешгени бек ачыу тиеди. 

Жигитни жигитлиги жашап турады

Байсолтанланы Алим – анамы къарындашыды. Мен аны бла бек ёхтемленеме. Алим, жерибизге душман чапханда, уллу батырлыгъын кёргюзтюп, Къабарты-Малкъарда «Совет Союзну Жигити» деген атны биринчи болуп алгъанды, 1942 жылда, 23 октябрьде. Алай бла халкъыбызны намысын бийикге кётюргенди. Халкъыны атын иги бла айтдыргъандан уллу къууанч а жокъду. 1943 жылда 23 сентябрьде уа Алим Балтий тенгизни башында кюйгенди, 23-жыллыгъында...

«Жюн чындайла - аякъларын, бюсюреу сёзле уа жюреклерин жылытырла»

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет бла Шимал-Кавказда «Си-Мед» жаякъ-бет, пластика хирургия эмда стоматология  илму-практика ара   биригип,  республиканы Башчысы  Казбек Коковну буйругъуна тийишлиликде  Херсон областьны Скадовский муниципал  округда къуллукъ этген аскерчилеге   гуманитар  болушлукъ жыйышдыргъандыла. 

Бизни къаллай тюрлениуле сакълайдыла

Жангы жыл келгени бла бизни талай тюрлениуле сакълайдыла.