Календарь событий

08 января 2023

Сёз нёгеригиз болур, иги хапарла бла къууандыргъанлай турур деп ышанама

2023 жылны биринчи жарымына газетге жазылыу бошалды. Ол жумуш редакцияда ишлегенлени жууаплы кезиулеринден бириди. Бу жол тиражыбыз, озгъан кезиу бла тенглешдиргенде, 190 экземпляргъа ёсгенди. Битеу да  келир жылны биринчи жарымына 1641 адам жазылгъанды газетге. Бирси изданияла -«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» - бла тенглешдиргенде,  аладан  эсе алгъа чыкъгъанбыз.