Календарь событий

20 января 2023

Адамлагъа таплыкъны алгъа сала

Барыбыз да билгенден, газетлени окъуучуну къолуна тюшюулери да Почта службаны жууаплы ишлеую бла къаты байламлыды. 

«Сабийге устазны къарамы, ауазыны тауушу окъуна уллу магъананы тутадыла»

Нальчикни бир-бир предметлени терен окъутхан тогъузунчу номерли школуну устазы Ностуланы Сакинат сабийлени орус тилни бла литератураны жашырынлыкъларына тюшюндюрюп келгенли энди къыркъ жыл толады. 

Сабийлени сейирлерин эм башха сала

Белгили жазыучу Лев Толстой айтханлай, сабий туугъан заманындан башлап беш жылына дери дуниядан  кесини акъылына да, сезимлерине да кёп зат алады.

Аты ёмюрлеге эсде къаллыкъды

Кёп болмай Бахсан районну Кишпек элини орта школунда Украинада энчи операцияны чеклеринде борчун толтура жан берген Мурат Гошоковха эсгертме къанга ачылыу бла байламлы митинг болгъанды.

Аны продукциясына бирси къыраллада да сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда налмасдан тюрлю-тюрлю инструментле жарашдыргъан  «Терекалмаз» предприятие   639 миллион сом багъасына продукция чыгъаргъанды. Ол  былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 60 процентге кёпдю. Аны юсюнден бизге биригиуню производство эм маркетинг жаны бла таматасыны орунбасары Ахмед Тлеужев билдиргенди.

Ток бла байламлы жерлени жангыртырыкъдыла

Быйыл «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю республикада  энергокюч комплексни  жангыртыргъа  эм  ремонт ишле бардырыргъа 281 миллион сом бёллюкдю.   Алай бла техника жаны бла жумушланы тамамларгъа былтыр бу замандан эсе  эки  процентге аслам ахча къоратыллыкъды. Аны юсюнден бизге  энергокюч бла жалчытхан компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Бизнес бла кюрешгенлеге тюрлениулени юсюнден

Предпринимательлеге тийишли талай законла бла жорукъла кюч алгъандыла быйыл. Бу материалда аланы юсюнден айтайыкъ.

«Эл мюлкде уруннганлагъа себеплик тапдыргъанны тохтатырыкъ тюйюлбюз»

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюню таматасы Алим Сокуров газетни корреспонденти бла ушагъында финанс учрежденияны шёндюгю ишини, эл мюлкде уруннганлагъа къаллай себеплик этгенлерини эм озгъан жылны  кёрюмдюлерини юсюнден айтханды.

Мюлкню ызындан чабып жеталмагъан

Муслимни атасы эртте ёлюп, анасы ёсдюрген эди. Тенглери аталары бла чалгъыгъа чыкъгъанда, ала бла сюелип  ишлегенде, жюреги такъыр бола эди. «Мени жауум эр кишисиз ёссюн», - дей эди анасы, жюрек жарасына туз къуя. Муслим жарлы жашагъанлары ючюн да уяла эди. Къоншуланы уллу юйлерини  къатында аланы бир отоулу гытычыкълары бек эриши кёрюне эди жашха. Адам жырлылыкъгъа ахча-бохча къытлыкъ да къошулуп, кёз ачдырмай эдиле.