Календарь событий

27 января 2023

Не тюрлю соруугъа да къараргъа хазырдыла

РФ-ни Сюд приставларыны управлениясыны  Къабарты-Малкъарда бёлюмю  «бир терезе»  амал  бла инсанлагъа приём бардырады, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Инсан борчларын бийик даражада толтургъанла

Хар тукъумну да барды ёхтем адамлары. Къадырладан эки туугъан къарындашланы жашларын, Уллу Ата журт урушну жигитлерин Мухажирни бла Борисни айтыргъа боллукъду. Ала экиси да къыралыбызгъа жау чапханда, душман аскерлери бла сермеше, уруш аулакълада къалгъандыла.

Халкъла аралы даражалы кадрла хазырлаугъа себеплик этеди

«Илму эм университетле» миллет проектни чеклеринде илму ишлеге мега-грантланы программасы жангыртылады. Быйылдан башлап, анга бёлюннген ахчаны ёлчеми 90 миллион сомдан 100 миллионнга дери кёбейтилгенди. Дагъыда грант беш жылгъа бериледи,  аны болжалын энтта юч жылгъа созаргъа эркин этилгенди. Билим бериу эмда тыш къыралладан алимлени къайтарыу бла байламлы проектлеге энчи магъана бурулады.

Субайлыкъны сылтаулары кёпдюле

Жаз башында тиширыула суубай, арыкъ болургъа итинедиле. Алай ашха артыкъ къатылмасала да,  неден семиргенлерин бир бирде ангыламай окъуна къаладыла. Арт кезиуде алимле аны сылтауун жашауда жюрек тынчлыкъдан эсе жарсытхан кезиуле аслам болгъанында кёредиле. Биз аны  юсюнден диетолог Черкесланы Марина бла сёлешгенбиз. Ол айтханнга кёре, бу жарсыуну сылтаулары аз тюйюлдюле. Аланы бир къауумун специалист бек магъаналылгъа санайды.  

Кадетлеге сейир тюбешиу къурагъандыла

«Студенческий десант» акцияла эм «Жолда сабийле» деген мероприятияны чеклеринде тюбешиу къуралгъанды. Анга Черек эм Прохладный районну окъуучулары къатышхандыла. Анда сабийлени кеслерин полициячыланы орунларында сынар онглары болгъанды.

Къамичи

Бурун заманладан бери да  къамичини магъанасы уллу болгъанды. Ол, атда жюрюуде хайырланнгандан сора да, халкъыбызны тин хазнасы бла да байламлыды. Тарихде белгили болгъаннга кёре  орта ёмюрледе ногъайлыла бир жерден башха жерге кёчюп жашагъандыла. Алай бла кёчген заманда, атха уллу эс бёлюне эди. Атда баргъан а къамичиге магъана бергенди. Башха халкълагъа да ол бу миллетден жайылгъанды деген оюм жюрюйдю.

«Эльбрус» СОБР къуралгъанлы 30 жыл

Росгвардияны КъМР-да Управлениясында СОБР «Эльбрус» къуралгъаныны 30 жыл болгъанын белгилегендиле. Байрам кюнлери бла къуллукъчуланы территориялы органны таматасы полковник Сергей Васильев алгъышлагъанды.

Сынамларын кючлерча, кеслерин да сынарча

Кёп болмай КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуну болушлугъу бла    Орус география биригиуню «Альтаир» жаш тёлю клубу тёрели къышхы  походну ётдюргенди. Аны чеклеринде жаш адамла  Нальчикни эм бийик  999 метрлик тёппесине ёрлегендиле.   

БУКЪУДАН, СУУУКЪЛУКЪДАН, ЖЁТЕЛ ЧЫКЪДЫ ЭСЕ?

Биз аз да жётел этгенлей, сууукъ болгъан неда грипп жукъгъан сунабыз. Алай сылтаула уа кёпдюле.  Аны юсюнден республикалы больницаны врачы  Мызыланы Зарема айтады:

Чепкенлерибизни бла аякъ кийимлерибизни энчиликлери

Сёзсюз, малкъарлыланы бла къарачайлыланы аякъ эм юс кийимлери тюзледе жюрюген хоншуланыкъындан башхаракъ болгъанды. Нек дегенде таулада жашау бир кесек къарыу да, кюч да излейди.  Юс кийим да анга кёре.

Ана тилни айныууна къайгъырыу барыбызны да борчубузду

Филология илмуланы доктору, профессор Улакъланы Махти   къарачай-малкъар тилни юсюнден жюзден аслам илму ишлени жазгъанды, ол темагъа жоралап он беш китапны да хазырлагъанды. Шёндю уа белгили алимни ана тилни юсюнден оюмун басамалайбыз.

Жашау журтлагъа къошула барады

Къабарты-Малкъарда былтыр 522 минг квадрат метрден асламда 5247 фатар бла энчи иели юй сюелтилиннгенди.