Календарь событий

17 января 2023

Буз къаланы къурулушу къыстау барады

Нальчикде «Спорт жашауну мардасы» федерал проектге кёре буз къаланы къурулушу къыстау барады.  Ол Нальчик сууну жагъасында 2-чи Тамань дивизия атлы орамда орналады.  Аны уллулугъу тёрт минг квадрат метрге жетерикди, трибуналарында юч жюзден аслам къараучугъа жер барды эм спортчуладан да жюзге жууугъу сыйынырыкъды. Мында къыш оюнланы хоккей, фигурный учуу, кёрлинг дегенча тюрлюлери бла кюреширге онг боллукъду. Аны бла бирге бузда учаргъа сюйгенлеге аллай онг табыллыкъды, керек инвентарьны мында прокатха алыргъа жарарыкъды.

Уллу-гитче да зауукълукъ таба

Къашхатауну ортасында алгъын ханс басып, кир-кипчик да жыйылып тургъан жерде бусагъатда тизгинли, кёзге да ариу кёрюннген «Дана» деген аты бла сабий солуу парк орналгъанды. Ол ачылгъанлы быйыл юч жыл болады.  Эллиле ары жылны не заманында да, къарды, жауунду, къызыуду деп къарамай, сабийлери бла барып, кеслери да солуп, балаларын да тюрлю-тюрлю  аттракционлада учуруп, зауукълукъ  табадыла.

Игиликге ийнаныуну юлгюсю

Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасында энчи тёр жерде сакъланады

Болум къууандырады

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис былтыргъы жылгъа социал экономика болумну  эсеплери  бла шагъырейлендиргенди. Аны юсюнден бизге министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Инсанланы жарсыуларына – аслам эс

Январьда кючюне кирген федерал законланы асламы социал болушлукъ бла байламлыдыла. Аланы юслеринден бу къысха статьядан билирге боллукъду.

Россейде эм биринчи болуп къуралгъан затла

Къадар адам хайырланнган кёп затланы, сёз ючюн, радиоприёмникни, чыракъны, паровой машинаны бизни жерлешлерибиз къурагъанларыны юсюнден кёпле биледиле. Дагъыда бу тизмеге самолётну, вертолётну, телевизорну да къошуучудула.

Поликлиникаланы жангыртыугъа –аслам эс

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ сакълауну биринчи бёлюмюн игилендириу» программагъа кёре 2025 жылгъа Нальчикде   бла  район аралы больницалада битеу поликлиникалагъа тынгылы ремонт этерге эм  жангы амбулаторияла ишлерге  мурат барды.

Кезлеу сууларыбыз бла хайырланайыкъ

Сууну юсюнден кёп айтадыла. 

Урушну оту кюйдюргенле

Газаланы Таусолтан бла Къудайланы Жалдуз Чегем ауузунда Эл-Тюбюнде тынч, ырахат жашагъандыла. Аланы беш жашлары бла эки къызлары бар эди. Жашла Къайсын, Абдулкерим, Алий, Сагъыт, Омар ариу къылыкълыла, ишни сюйгенле, санлары-чархлары да адам кёзю жетерча тапла болуп ёседиле. Чегем жайлыкълада аталары бла бирге мал тутадыла, аны хайырындан ырысхылы да боладыла. Къызланы да хаталары жокъду. Чырайлыладыла. Аналарыны кьолларын жетдирмей, юй жумушну этедиле.