Календарь событий

22 января 2023

Шёндюгю излемлеге келишеди, иги окъургъа кёллендиреди

Тёбен Чегемни орта школуну окъуучулары бла устазлары  жангы окъуу жылларын  жарыкъ эмда жылы  класслада башлагъан эдиле. Шёндюгюлю окъуу юйлени излемлерине келишген объект энди кёзню къууандырады, сабийлени дерслеге сюйюп жюрюулерине себеплик этеди десем, ётюрюк болмаз.

Поликлиника жангы излемлеге келиширикди

Жууукъ заманда Вольный Ауулда Будай улу атлы  орамда  34 мингден аслам адамгъа къарагъан поликлиника, жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча боллукъду.

Мариямны къадары

Мариямны эрттеден таныйма. Экибиз да бир эллилебиз, бир орамда, бир черекни боюнунда ёсгенбиз, бир  кезлеуню сууун ичгенбиз. Къабыргъа къоншула эдик, ожакъларыбызны тютюнлери бирге къошула жашагъанбыз.
Жаз башында чакъгъан гюлге ушай эди. Ариучукъ, жарыкъчыкъ, нюрю тёгюле тургъан мёлекчик. Аны кёргенле: «Я рабий, муну бетинде, санында бир шарайып табаргъа боллукъмуду»,-деп айта эдиле. Ариу Мариям демей, атын да сагъынмагъандыла. Юй жумушда уа тенглеринде анга жетген болмаз эди. Элде кёп анала аны келин этерге сюйгендиле.