Календарь событий

03 января 2023

«Бары да маданиятны иги биледиле – ол аланы дунияларыды»

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа иги хапар келгенди: Россейни Президенти Владимир Путин битеу да уллу къыралыбызда «Жигит ана» деген атха тийишли кёрген жети тиширыуну араларында Бедик элден Ахматланы Анджела да барды.