Календарь событий

14 января 2023

Суратларында – миллетни энчилиги

Аналаны Мурат Къабарты-Малкъарда, Россейде да белгили жаш суратчыларыбыздан бириди. Ол 1991 жылда Нальчик шахарда туугъанды, Хасанияда ёсгенди. 2013 жылда Дондагъы Ростовда М.Б. Грекова атлы художестволу училищени бошап, Москвада В.И. Суриков атлы къырал  институтха кирип, экинчи бийик билим алгъанды.  Тыш къыраллада бардырылгъан даражалы кёрмючлеге къатышып  келеди. Шёндю  Москвада Аскер суратчыланы студиясында ишлейди. Андан башха да быллай тюрлю фахму алыргъа сюйген жаш тёлюге да дерсле береди. 

Окъууларына, саулукъларына да бирча къайгъыра

Кёнделенни  4-чю номерли школу ачылгъанлы  бу кюнледе 16 жыл толады.  

Миллетин, элин да сюйген Науруз

Кёп болмай Яникой элни айныууна кёп къыйын салгъанладан бири Таппасханланы Мыртаны жашы Науруз, тукъум тамата, дуниясын алышханды.

Закийни юсюнден жангы сёз

Сёзю адам улуну эсине, жюрегине бир кюн жарыгъы, бир таш жарсыуу болуп кирген Къулийланы Къайсынны юсюнден кёп айтылгъанды, жазылгъанды, ол ишле баргъанлай турадыла.