Календарь событий

31 декабря 2022

Буюрулгъан ишни жууаплы эм терк тамамлайды

 «Заман» газетни жууаплы секретары Токълуланы Борис бла КъМР-ни Басма эм информация министерствосунда ишлегенимде танышхан эдим. 

Мында хар не да бийик даражадады

Бу кюнледе Минги тауну тийресинде  уллу, гитче да бек кёпдюле.

Къанатлыланы табийгъат сезимлери кючлюдю

Алимле къанатлыла уллу боран торнадо бла келлигин бир бёлек кюн алгъа билгенлерин, алай бла юг жанына учуп кетиулерин тохташдыргъандыла. Жаныуарланы аллай къылыкълары илмугъа эрттеден бери белгилиди. Кёп жаныуар жер теберигин алгъадан биледиле. Алай анга ала къалай бла тюшюннгенлерин алыкъа адам улу ачыкълаялмагъанды. Бу жол а алимле ангылагъандыла къанатлыла табийгъат къыйынлыкъ келлигин къалай билгенлерин.

Сотовый телефонла хаталымыдыла?

Шёндю  юйде керек бола тургъан техникасыз жашау  этерге  хазна онг  жокъду.  Биз дайым да электромагнит  толкъунланы зоналарында  жашайбыз:  электрочайник къайнай  турады, телефон  зынгырдайды, микроволновка, быстыр жууучу машина, пылесос, компьютер, холодильник ишлейдиле…

Саулукъ кючлеген, жарау этген ахшы тёрелерибиз

Эрттегили замандан бери спорт бла кюрешиу къуру жаш тёлюню угъай, абаданланы да сюйген ишлери болгъанды. Шёндюгю заманда фитнес-залла, спорт комплексле республикада кёпден-кёп болуп барадыла. Мында жаш адамла кеслерини усталыкъларын ёсдюредиле, даражалы эришиулеге хазырланадыла. Алай спортну болушлугъу бла саулукъларын кючлерге сюйгенле да аз тюйюлдюле.

Къоянны жылы бизге не келтирликди

Келе тургъан жангы 2023 жыл юйюр ырахатлыкъны жылыды.

Ана тилледен окъутхан устазла хунерликлерин ачыкълагъандыла

Къарачай-Черкесни къырал университетинде алгъаракъда ана тиллени окъутханланы араларында усталыкъ жаны бла «Биз башхалабыз, алай эсе да, барыбыз да тенгбиз!» деген халкъла аралы конкурс кезиулю кере къуралгъанды. Аны мураты, СКФО-да жашагъан халкъланы ёз тиллерин сакълаугъа себеплик этгенден сора да, миллетлени арасында шуёхлукъду эмда бир бирден сынамгъа тюшюнюудю.

Дамирни мураты толгъанды

 «Муратланы толтургъан назычыкъ» республикалы акцияны чеклеринде Сюд приставла Занкишиланы Дамирге спорт инвентарь алыргъа сертификат бергендиле.

Къууандыргъан эсепле, умутландыргъан планла

Жыл бошала тебиресе, артха къарап, тамамланнган ишлени эсеплери чыгъарыладыла, келир заманнга борчла салынадыла.