Календарь событий

29 января 2023

Сабан ишлеге хазырланыу кюч ала барады

РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев министерствону Оператив штабыны кезиулю кенгешин бардыргъанды. Анда шёндю регионлада кюзлюкле не халда болгъанларыны эмда жаз башында урлукъ себиу ишге хазырланыуну юсюнден сёлешгендиле. Жыйылыугъа КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары Мачраил Шетов да къатышхан эди.

Биринчи устазыгъыз жюрегигизде не ыз къойгъанды?

Барыбыз да билгенден,Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла 2023 жыл Устазны бла насийхатчыны жылыча белгиленеди. Ол да бошдан тюйюлдю. Хар адамны да къадарында устаз энчи магъананы тутады. Билимни дуниясына эшиклени ачхан биринчи устаз а – бютюнда. Аны бла байламлы биринчи устазыгъыз жюрегигизде не ыз къойгъанды, деген сорууну къауум адамгъа бергенбиз, аланы жууаплары бла сизни да шагъырей этерге сюебиз.

«Окъуучуларым адамлыкъ даражаны бийикде тутханла болсала сюеме»

Хачаланы Светлананы биринчи кере Нальчикни 9-чу номерли  гимназиясында «Жылны устазы - 2019» конкурсда кёргенме. Ол 10-чу класслада  дерсле  бардыргъанды. Андан сора  школчула  аланы Светлана Эльдаровна 
окъутса сюйгенлерин айтхандыла. Конкурс ишинде  жангы амалланы не къадар толу хайырланыргъа кюрешгенди.  Шёндюгю жаш адамлагъа уа ол бютюн бек керекди эмда сейирди.