Календарь событий

13 января 2023

Сакълыкъны сансыз этерге жарамайды

Зольск районда  авария болдургъан инсаннга   РФ-ни УК-сыны 264-чю статьясыны  3-чю кесегине кёре уголовный иш ачылгъанды. Ол  жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этип, сунмай,  бир адамны ёлтюргени ючюн терсленеди.

Солуу кюнледе ток бла жалчытыу тохтамагъанды

«Россети Шимал Кавказ» компанияны оператив штабы эмда специалистлери озгъан байрам кюнледе бек тири ишлегендиле. 

Бурулмагъан сюймекликни баяны

Эссе

Жангы бёлюм ачыллыкъды

Къабарты-Малкъарны республикалы  клиника больницасыны   мурдорунда  биринчи кере нейрореабилитацияны бёлюмю ачыллыкъды.  

Тахта кёгетчиликни айнытыргъа алланып

Быйыл биринчи  январьдан башлап къыралны эл мюлкде уруннганларына   картоф бла башха  тахта кёгетлени  ёсдюрюрге  болушлукъ  берирча   федерал проект ишлеп башлагъанды. 

Накъышла саладыла, гинжилеге жыйрыкъла тигедиле

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында къызчыкъланы бла жашчыкъланы кёп тюрлю усталыкълагъа юйретген бир ненча кружок ишлейди. 

Эл мюлкде уруннганлагъа танг себеплик этилгенди

2022 жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю гитче эм орта бизнес бла кюрешгенлеге, битеу да алып айтханда, 391 миллион сом ёнкюч ахча бергенди. Ол суммадан 205 миллион сом 5 процентден кёп болмагъанлай эл мюлкде уруннганлагъа льгота халда кредитле бериу Программаны чеклеринде берилгендиле.

Ипотекагъа алгъан фатар ючюн тынгылы ремонт этиу тёлеуню берирге керекмиди?

Россей Федерацияны Жашау журт кодексини 153-чю статьясыны биринчи кесегине тийишлиликде, жашау журтла эмда коммунал жумушла ючюн гражданла бла организацияла заманында эмда толусунлай тёлеп турургъа борчлудула, дейдиле КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде.

Фатарда ремонт этерден алгъа билирге тийишли жорукъла

 Фатарда ремонт ишле бардыргъандан сора, бирде анда болгъан тюрлениулени, жеринден тепдирилмеген мюлкню бирикген реестрине (ЕГРН) тюшюрюрге керек болады. Росреестрни Федерал кадастр палатасыны специалистлери, бу иш къачан эмда къалай этилиучюсюню юсюнден тынгылы ангылатхандыла.

«Заманны» къабыргъа газети

Малкъар тилде чыкъгъан газетибизни тарыхы байды. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып,  байрам кюнюбюзде басмаларгъа тийишли кёребиз.   

Жашы да атасы тутхан ыздан таймайды

Жашауларын электроэнергетикагъа жоралагъан Шаумурзаланы Курашны бла аны жашы Тимурну юсюнден керти да жарыкълыкъны адамлары, жюрек жылыу берген, билеклик эте билгенле дерге боллукъду.

Остеохондроз болмаз ючюн, аркъа жиклени солута билирге керекди

Кюнлени бир кюнюнде сыр сюекле аурутуп, адам тебалмай къалады.