Календарь событий

01 января 2023

Музыкалы жолу аны энтта кёп жылланы илхамлы этгенлей барсын

Къабарты-Малкъарны сыйлы маданият къуллукъчусу, композитор Этчеланы Шарабудинни жашы Музафар халкъыбызда музыка жаны бла тири ишлеген жашларыбыздан бириди.