Жаш лыжачыланы барысына да - саугъала

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. Спортчуланы араларында эриишулеге биринчи кере къатышхан лыжачыла да болгъандыла, алагъа кёл этдирирге уа Элбрус районну мектеплерини окъуучулары келгендиле.

Кеслерини жыл санларында саугъа жерлеге Ёзденладан  Мадина, Малика бла Омар, Ясна Парфенюк, Хапаланы Марина, Диналаны Самира, Къулийланы Айшат, Доттуланы Хажи-Мурат,  Алибек Ризаев, Ахматланы Ахмат, Балаланы Алий, Сотталаны Алий, Солтанланы Ибрагим  башхала чыкъгъандыла. Республиканы Олимпиада комитети уа жаш спортчуланы барысын да дипломла эм майдалла, алчы жерлени алгъанланы уа кубокла бла да саугъалагъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: