Жангылыкъла

Ишни тындырыуну болжалларындан таймазгъа эмда качествону селейтмезге буюрулгъанды

  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу бла бу кюнледе бардыргъан кенгешде сёз къурулушну эмда жашау журтла-коммунал мюлкню юсюнден баргъанды.

«Ёлюмсюз полкну» магъаналылыгъы ёсе барады

Къабарты-Малкъарда 9 майда «Ёлюмсюз полк» тёрели халда ётерикди. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында билдиргенди.

Экологияда чурумлагъа сабийлени кёз къарамлары

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю Звёздный элден школчулагъа республикалы экология-биология арада экскурсия къурагъанды.

«Терекалмазны» продукциясына сурам элли процентге ёсгенди

 Аны юсюнден бизге   заводну таматасыны  производство эм маркетинг жаны бла орунбасары Ахмед Тлеужев билдиргенди.

Саусуз сабийге дарман тапдырылгъанды

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчуларыны болушлукълары бла акъылбалыкъ болмагъан  жашчыкъгъа багъалы дарман бла жалчытылынады.

Жангы техника къоллу болгъандыла

Къабарты-Малкъарда эл мюлк предприятияла бла организацияла эм башхала быйыл 31 трактор, бирер комбайн эмда чалыучу машина сатып алгъандыла. Ала барысы да жангыладыла, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

Ёлген нёгерлерин эсгертгендиле, гюлле салгъандыла

26 апрель Радиация авариялада эм къыйын болумлада ёлгенлени эсгериуню халкъла аралы кюнюдю.

Мектеп да ишленирикди, суу ыз да тартыллыкъды

Арт заманлада  Нальчикни  жангы «Восточный» микрорайонунда жашау журтланы санына  танг къошула   барады. Ол себепден аны тийишли   инфраструктура бла жалчытыу  баш борчладан бириди.

Тахта кёгетледен къытлыкъ сынарыкъ тюйюлбюз

Бизни республика тахта кёгетле бла артыгъы бла окъуна жалчытады. КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, мюлкле продукцияларыны бир кесегин тыш регионлагъа да сатадыла.

Малланы багъыуда хайырланылгъан дарманланы чыгъарыу айныйды

Ветеринарияда хайырланылгъан препаратладан къытлыкъ болмазча эмда бизни къыралда чыгъарылгъан быллай продукциягъа сурамны жалчытырча РФ-ни Эл мюлк министерствосу тийишли фабрикалада эмда предприятиялада производствону кенгертирге кереклисин къолгъа алгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла