Календарь событий

26 января 2022

Жамауат тийишли кёрсе

КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, аны орунбасары Роман Кочетков, министерствону жашау журт мюлк бёлюмюню башчысы Астемир Аксоров РФ-ни Къурулуш министерствосунда бардырылгъан кенгешге къатышхандыла

Ачыкъ жюрекли адам

  Къаллай ишни да тамамлар ючюн жаланда аны сюерге, эринменй, эрикмей , кёл салып ишлерге керекди, ма ол заманда ол жюрекге хошлукъ да берир, хайыр да келтирир, дейдиле халкъда. 

Аллындан окъуна сакъ болургъа керекди

Коронавирус ауруу жайылгъан кезиуде жаз башында сабан ишлени къалай бардырыргъа боллугъуну юсюнден сёлешиннгенди Россейни Эл мюлк министерствосунда

Бийик жетишимле, уллу умутла

  Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школунда юйреннген Тебуланы Мырза-Бек  кесини атын эртте айтдыргъанды

Усталыгъы бла айырмалыды

Былай, сагъышланып къарасанг, Черек районда  врач Газаланы Алийни къызы Зухураны танымагъан, билмеген, аны аллына  медицина жаны бла себеплик излеп келмеген кёп адам жокъду.

«Бизни Жаратханны жумушакълыгъындан умут юзмегиз

Къыяма кюнню, къабырны азатларындан къорууланыр ючюн муслийман бу дунияда къаллай жумушла толтурургъа керекди? Жаханимде къаллай къыйынлыкъла сакълагъанларын билебиз, алай аны отундан сакъланыуну къаллай амаллары бардыла?  

Коронавирусдан багъаргъа 26 миллион сом бёлюннгенди

Къабарты-Малкъар Республикагъа амбулатория болумлада коронавирус инфекциядан ауругъанлагъа  дарманла сатып алыргъа 26 миллион сом бёлюннгенди. Саусузланы врачланы къараулары бла багъарыкъдыла.

Алгъаракъда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы правительствосуна амбулатория амал бла медицина болушлукъ алгъанланы   дарманла бла жалчытыргъа керекди деп буюруу берген эди.   Шёндю республикалы бюджетни юсю бла 32 миллион сом багъасы керекли дарманла  сатылынып алыннгандыла.  

Эл жерлени айнытыугъа – аслам эс

 Къабарты-Малкъарда Эл мюлк министерство бардыргъан  муниципалитетлени  болумларын игилендириу жаны бла  «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» федерал прогрмманы эсеплери бла шагъырей этгендиле,-  деп билдириледи   ведомствону пресс-службасындан.

Республиканы 100-жыллыгъына - маркалы конверт

Быйыл Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100 жыл болгъаны бла байламлы «Россейни почтасы», «Марка» акционер общество эм КъМР-ни коллекционерлерини биригиулери бирлешип Минги тауну сураты болгъан маркалы конверт ни чыгъаргъандыла. Аны тиражы 100 мин экземплярды.

 «Марка» акционер обществону келечилери конвертни макетин жарашдыргъандыла, аны сыфатын бла тышын А. Хачеритлов  бла С. Капранов хазырлагъандыла.

Не жерде окъуса да, ишлерге уа кесибизде сюеди

Былтыр  Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюн къызыл дипломгъа тауусхан студентлени арасында таулу къыз Мустафаланы Фарида да болгъанды.