Календарь событий

27 января 2022

Жангыз рифма ючюн жазылгъан тизгинле окъуучуну жюрегине жетерик тюйюлдюле

    «Белые журавли России» проектни чеклеринде «Адабиятланы парады» деген халкъла аралы конкурс къуралгъанды, анда Къабарты-Малкъардан жаш жазыучу Байтуугъанланы Исмайыл май айны эм иги жазыучусуна саналгъанды

Наркотиклени заранлыгъын эсгертгендиле

 Россейни Ич ишле министерствосуну Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары Тырныауузда Отарланы Керимни атын жюрютген 1-чи номерли лицейни окъуучулары бла наркотиклени заранлыгъыны юсюнден дерс бардыргъандыла.

Россейни чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Нальчик шахарны спорткомплексинде настольный теннисден СКФО-ну чемпионаты бошалгъанды. Ары Россейни битеу республикаларындан 100-ден аслам спортчу къатышханды

Къыркъ беш жылданг атлады эсе…

Тиширыуланы физиология жаны бла эм къыйын кезиулеринден бири климаксды. Кёпле билмегенликге, климакс эр кишиледе да болады. Ол заманда адамны къылыгъы къалай тюрленирге боллукъду, кеси кесине болушургъа амалла бармыдыла? 

Медицинагъа – бийик технологиялы материалла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде   «Приоритет 2030»  стратегиялы  программаны чеклеринде  тюбешиу ётгенди. Анда  илму-излем жаны бла проректор Светлана Хаширова,  КъМКъУ  аддатив  технологияла жаны бла алчыланы санында  болгъанын   билдире,  саулукъ сакълауда хайырланыргъа жарарыкъ бийик технологиялы  проектле бла шагъырей этгенди

Кёгетле сакъланнган жерлеге къошулады

Былтыр Къабарты-Малкъарда кёгетледен бир жолгъа  182,2 минг тоннаны сакъларча комплексле  ишленнгендиле. Ол буруннгу жылдан эсе 31,8 минг тоннагъа неда 20 процентге кёпдю,- деп билдириледи КъМР-ни  Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Жыл сайын  жемиш эм наныкъ  бахчалыкълагъа  танг къошула барады. Ол себепден аланы тирликлерин сакъларча жерлеге да сурам ёседи.

«Врачха барып кёрюнюуню арт болжалгъа салмагъыз»

Бюгюнлюкде ревматология ауруула аслам халда жайыла, адамны жашаууну качествосун осалландырадыла. Андан сора да, аланы заманында диагностикаларын этмей, огъесе багъыуну тийишлисича бардырмай къойса, саусуз инвалид болуп къалыргъа къоркъуу барды.

Коронавирус ауруугъа къажау кюрешде ал сатырдады

   Хозаланы Камалны жашы Муслим  врач усталыкъны  сюйюп сайлагъанды.

Газ ызланы къыстау тартадыла

Къабарты-Малкъар Республика юйлеге газ ызланы тартып бошау бла битеуроссейли рейтингде беш алчы регионну санына киргенди.  Аны юсюнден КъМР-ни Правительствосуну жыйылуунда Россей Федерацияны Президенти субъектлеге газ тартыу жумушланы бардырыу бла байламлы берген буюруланы толтуру федерал штабны оноучусу, РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новакны башчылыгъында бардырылгъан кенгешде айтылгъанды.

Прохладныйде 785 сабий окъурча мектепни къурулушу бардырылады

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Прохладныйде 785 сабий окъурча школну къурулушу къыстау бардырылады. Жангы мектеп Жаш натуралистлени станциялары орналгъан жерде ишленеди. Хазырланыу ишле бошалгъандыла, шёндю зыгъыр  къуюп, мектеп ишленирик жерни хазырлай турадыла.  

Къурулуш ишлени бардыргъан подряд биригиу къадалып кюрешеди, бир-бир жерледе ала белгиленнген болжалдан эсе алгъа барадыла.

Къабыл этилген проектге кёре, жангы билим берген учрежденияда беш блок боллукъду, спорт майдан эм жалгъан кырдыгы болгъан топ ойнарча  майдан да ишленирикди.