Календарь событий

21 января 2022

Эл мюлкде, жашау журтла бла жолла ишлеуде, розница сатыу-алыуда, хакъ бла жумушла тындыргъан бёлюмде ёсюм эсленеди

Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини Шимал-Кавказ федерал округну ишлери жаны бла орунбасары Александр Новак КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешгенди.

«Эпидемиология болум тутхучлуду эмда контрольдады»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

«Къысха заманны ичинде округну субъектлерини саулукъ сакълау бёлюмлеринде инфраструктураны хазырларгъа»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

Жылыу бла тийишли халда жалчытылынырча

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

Сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этиледи

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

Медицина учрежденияны баш врачыны къуллугъун толтургъан Мадина Кашежева билдиргеннге кёре, стационарны корпусларында ремонт баргъанлыкъгъа, аны ишине чырмау салмайды.  Жаланда план бла жатхан саусузланы жерлерини бир кесегин азайтыргъа тюшгенди. Алай керек болса, аланы санына кереклиси тенгли бир къошар амал барды.

Малкъар адабиятны алтын тёлюсю

Малкъар адабиятха 1960-чы жыллада келгенлеге бизде алтын тёлю дейдиле. Ала, сюргюн къыйынлыгъын сабийлей кёргенле, киши жеринде ачлыкъ-жаланнгачлыкъ, учузлукъ сынагъанла, не къыйынлыкъланы да хорлап, окъуу-билим алып, малкъар адабиятны бир да болмагъанча бийиклеге чыгъаргъандыла.

Ариу къылыкъгъа, ызгъа да юйретирге керекди

Жаш тёлю…алгъаракъда Кёп функциялы арагъа бир документ алыргъа баргъанымда, мени аллымда бир жаш: «Мени жумушум кёп заманнга созуллукъду, сиз жаланда хазыр къагъытыгъызны алыргъа келген эсегиз, алгъа ётюгюз», - дейд