Ачыкъ жюрекли адам

  Къаллай ишни да тамамлар ючюн жаланда аны сюерге, эринменй, эрикмей , кёл салып ишлерге керекди, ма ол заманда ол жюрекге хошлукъ да берир, хайыр да келтирир, дейдиле халкъда.   Огъары Малкъар элде жашагъан Киштикланы Маратны юсюнден да ол аллай адамды дерге боллукъду. Къаллай ишни къолгъа алса да, аны уллу сюймеклик, кёл салыу бла тынгылы тамамлайды.

  Марат элде участка больницада  котельняда операторду.  Котёлну  ишин иги билгени, бир жери бузулгъан иш этсе уа олсагъат кеси  ишлеп салгъаны, не заманда да, къаллай ишде да тизгинлилиги, эслилиги , ала бары да боюнуна алгъан жумушну тынгылы тамамларгъа себеплик этедиле. Ол къарамай къойгъанды да, аны хатасындан багъыу учрежденияда сууукъ болгъанды, неда  жылы суу жокъ эди деп, бир адам да айталлыкъ тюйюлдю.

     Киштикланы Маратны уста къоллары юйде да тынчлыкълы, бирге жалгъанып турмайдыла. Юй мюлкге да дайым да къол жетдире, тёгерекге-башха къарай турмасанг жарамайды. Андан сора уа  тереклери,  бахчасы,  маллары да бардыла. Маратны юйюню тёгерегинде, арбазында, мал орнунда, бахчасында да тизгинлиликни эслемей къоймайса.  Ол эринмейди, къаллай ишден да артха турмайды, гитчелигинден юйреннгенди ишлерге. Насыпха, саулугъу да барды, малларына  къышха жетер тенгли биченни кеси  чалып, жыяды.

    Таулу эр кишини битеу жетишимлерине уа аны  ачыкъ жюреклилигин, кимге да болушлукъгъа келирге ашыкъгъанын, жарыкълыгъын да къошаргъа тийишлиди. Аны бла бир кесек сюелип ушакъ этсенг, сау кюннге кёлюнг кётюрюлюр. Кеси   къаллай жашау болумгъа  тюбегенине  къарамай,  не заманда да жарыкълыгъы бла башхаланы кёлюн кётюрюр. Андан сора да,  аны бла  бир стол артына олтурургъа кёпле ыразыдыла. Нек дегенде  ол стол артында айтылгъан кёп алгъышланы, адетлени, тёрелени биледи. Ол аланы барын да эсинде жыйып,  сакълап турады. Жууукъларыны, ахлуларыны, тенглерини тойларында, къурманлыкъларында айтса уа, кёпле шум болуп тынгылайдыла. Маратны жюрек халаллыгъы, ачыкълыгъы, чамны, лакъырданы  ангылай билгени анга кеси-кеси бла эмда тёгерегиндегиле бла уллу шуёхлукъда жашаргъа себеплик этедиле.

                                      Холаланы Марзият.

Поделиться: