Календарь событий

17 января 2022

Инвестициялы проектлени бардырыргъа танг себеплик

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр республикада инвестициялы проектлени тамамлаугъа 317 миллион сом жибергенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде бу кёрюмдю сегиз кереге кёбейгенин билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Тарыхны бетлерин сакълагъан къала

Тарыхчы, архивист, краевед Марк Ильин «Адамла жунчуп, абызырап башласала, кеслерини тарыхларына, ата-бабаларыны жашау сынамларына къарап, аладан къарыу, таукеллик алыргъа кюрешедиле» деп алай айтыучу эди.

Арбазла айбатланадыла, тийреле тап халгъа келтириледиле

«Жашау журтла эмда шахарда болум» миллет проектге кирген «Тап шахар болум къурау» деген къырал программаны чеклеринде былтыр Къабарты-Малкъарда кёп къалмай токъсан арбаз бла 34 жамауат тийре жангыртылгъанды.

Жолла мардалагъа келиширча

Огъары Жемталада элни администрациясыны башчысы Оракъланы Арсенни башламчылыгъы бла эки километр чакълы бирде орамланы тапландырырча мадар этилгенди.  Ол санда балчыкъ болмазча  зыгъыр къуюп тюзетгендиле, юч километрде уа   суу сугъарыргъа хайырланылгъан  арыкъланы тазалагъандыла эм  хар арбаз сайын   машинала ётерча асбестден быргъыла  салыннгандыла.

«Жашауугъузну законнга къуллукъ этиуге, право низамны сакълаугъа жоралагъансыз»

15 январьда Россейни Следствие комитети къуралгъанлы 11 жыл толгъанды. Следствие органлада ишлегенлени эм ведомствону ветеранларын  РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысы юстицияны генерал-майору  Андрей Потапов алгъышлагъанды:

Машинаны жюрютюрге эркинликсиз къалмаз ючюн

2022 жылда машинаны жюрютюрге эркинлик къаллай бузукълукъла ючюн эм ненча заманнга сыйырылыргъа боллукъду?

Фахмулу актёрла, эсде къалгъан оюнла

Белгили актёр Андрей Мироновха быйыл 80 жыл толургъа керек эди.

Аш – азыкъды кюч берген, аурумазгъа болушхан

Сууукъду орамда. Ковидден сора да бардыла къоркъуула. Сёз ючюн, кесекле.  Аладан къалай сакъланыргъа боллукъду? Бюгюн ючюнчю поликлиниканы врачы Рахайланы Аслижан иммунитетни къаллай ашла бла кючлендирирге боллугъуну юсюнден айтады.

Узеланы Юсюп бла жерни байлыкъларыны юсюнден

Россей Федерацияны эм бийик жерлеринде къуралгъан «Приэльбрусье» Миллет паркны тамата къырал инспектору Узеланы Юсюп кесини ишини, ол кёз-къулакъ болгъан тийрелени, алада жашагъан жаныуарланы юслеринден хар нени да жик-жиги бла биледи дерчады.