Календарь событий

24 января 2022

Элле газ бла жалчытылынырыкъдыла

Жууукъ заманда Май районда  Пришибо-Малкинское бла  Лесное эллеге газ тартыллыкъды.

«Тренер сохталарыны къылыкъларын, хунерлиликлерин, къарыуларын да бек иги билирге керекди»

Къартлыкъланы Борисни жашы Ибрагим боксдан кёп эришиулеге къатышханды, алада жетишимли да болгъанды.

«Бизни ишибизни жашырынлары кёпдюле»

Медицина бир жерде турмайды. Бусагъатда адам кесини саулугъну болумун билирча кёп тюрлю онгла бардыла.  Аллайладан бирине Ультразвуковая диагностика дейдиле, къысха айтханда уа, УЗИ. Бюгюн аллай врачладан бирини - Бачиланы Сакинатны юсюнден сизге хапарларгъа сюеме. 

къадарын ким сайлайды?

Ариубаны чачы бурмады, бетини тёгерегин омакълап, аязда къалтырай, кюнде жылтырай турады. Аны акълыгъына къарап: «Жаш заманында уа бек ариу болур эди», – деп келеди оюмума

Табийгъат байлыкъны регион даражада хайырланыу

Бюгюнлюкде жабылгъан «Тырныаууз тау-байыкъландыргъан комбинат» ОАО-ну хвостохранилищесин тюрлендириу (башха тюрлю этиу) жаны бла комплекс халда бардырыллыкъ жумушланы къалай бардырыргъа тийишлисин тохташдырыу магъаналы проблемаладан бириди.

Банкны филиалы республикада жетишимли ишлейди

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда филиалы 12,5 минг ахча тёлеучю карта жибергенди. Саулайда финанс биригиу республикада ишлеп тебирегенли жылны битеулю кёрюмдюлерине кёре, 175, 5 минг картаны адамалагъа хайырланыргъа бергенди, деп билдиредиле  филиалны пресс-службасындан.

 Чыгъарылгъан карталаны асламысы (35 проценти) иш хакъ теленнгенледиле. Белгилерчады, банкны юсю бла иш хакъ алгъан биригиулени саны 250 болгъанын эм аланы асламысы ахчаны бюджетден алгъанларын.